Aktywni Mieszkańcy Powiatu Ciechanowskiego

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

1. Cel ogólny projektu:

Zaktywizowanie społeczne i zawodowe 80  rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu ciechanowskiego, w której co najmniej jeden członek rodziny jest osobą oddaloną od rynku pracy, służące przeciwdziałaniu ubóstwu i bezrobociu tej grupy a także nabycie nowych umiejętności osobistych przez  te rodziny.

 2. Okres realizacji projektu:  01.01.2021r. – 31.12.2022r.

 3. Odbiorcy pomocy w projekcie:
Uczestnikami projektu będzie 80 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których co najmniej jeden członek rodziny jest oddalony od rynku pracy zamieszkałych w powiecie ciechanowskim. łącznie wsparciem objętych zostanie 160 osób. Minimum 10 osób to osoby bierne zawodowo.

 4. Formy wsparcia w projekcie

 Klub Integracji Społecznej

KIS będzie prowadził pracę z uczestnikami projektu w oparciu o ścieżkę reintegracji przygotowaną dla każdej rodziny, służącą ich aktywizacji społecznej, rozwiązaniu problemów społecznych i opiekuńczo – wychowawczych. W ramach KIS realizowane będą działania terapeutyczne i edukacyjno – pomocowe, w tym:

 1. Praca socjalna: pracownik socjalny przygotuje indywidualną ścieżkę reintegracji dla każdego uczestnika projektu (rodziny) dostosowaną do ich potrzeb, diagnozy sytuacji problemowej; Z każda rodziną podpisany zostanie kontrakt socjalny
 2. Wsparcie rodzin – uczestników projektu w celu tworzenia i wspierania aktywnych postaw społecznych praz pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych mogących mieć wpływ na aktywność społeczną i zawodową;
 3. Organizowanie możliwości spędzania czasu wolnego dla rodzin
 • wyjazdy kulturalne
 • spotkania wigilijne dla uczestników projektu i ich rodzin;
 • wyjazd terapeutyczno – edukacyjny pod kątem poprawy kompetencji rodzicielskich
 • korepetycje i kolonie dla dzieci uczestników projektu

 Doradztwo indywidualne i warsztaty kompetencji życiowych

 W ramach działania:

 dla 80 osób oddalonych od rynku pracy opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania w zakresie aktywizacji zawodowej

 • pracownik socjalny przygotowuje i będzie wspierał realizację ścieżki reintegracyjnej każdej rodziny uczestniczącej w projekcie
 • stworzony zostanie Punkt interwencji prawnej i społecznej, w którym uczestnicy projektu będą mogli uzyskać pomoc prawnika, psychologa, specjalisty ds. problematyki rodzinnej, kuratora sądowego itp;
 • warsztaty w wymiarze 36godz dla 80 oddalonych od rynku pracy uczestników projektu: Odkryj swój potencjał życiowy i osobisty oraz Bądź skuteczny w poszukiwaniu pracy
 • warsztaty Akademia Świadomego Rodzica dla osób z rodzin wielodzietnych mających na celu wspomaganie rodzin w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa
 • kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla 120 uczestników projektu;

 Zorganizowanie szkoleń zawodowych

 80 oddalonych od rynku pracy uczestników projektu zostanie skierowanych na szkolenia zawodowe zgodnie z ich predyspozycjami określonymi w IPD. Kładziony będzie nacisk na szkolenia w zawodach deficytowych, tj., w których wg Analiz PUP w Ciechanowie zapotrzebowanie pracodawców jest największe. Osoby uczestniczące w projekcie będą więc kończyć szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb pracodawców, tak aby zwiększyć ich szanse na znalezienie pracy.

 Zorganizowanie pośrednictwa pracy i staży zawodowych

Na rzecz wszystkich uczestników świadczone będą usługi pośrednictwa pracy. Dla 30 osób oddalonych od rynku pracy zorganizowane zostaną staże zawodowe. Za udział w stażach wypłacone będą przez okres stażu tj. 4 m-ce stypendia w wysokości nie większej niż połowa kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Zasady udziału i rekrutacja

Uczestnikami projektu będzie 80 rodzin  zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których co najmniej jeden członek rodziny jest oddalony od rynku pracy zamieszkałych w powiecie ciechanowskim. łącznie wsparciem objętych zostanie 160 osób. Minimum 10 osób to osoby bierne zawodowo.

Rekrutacja

 • rozpowszechnienie informacji o rekrutacji poprzez GOPS/MOPS, operatorów POPŻ.
 • opracowanie regulaminu kwalifikacji i dokumentów rekrutacyjnych.
 • przyjmowanie i weryfikacja wymogów formalnych,
 • rozmowa kwalifikacyjna – ocena potrzeb i motywacji do udziału, sporządzona przez doradcę zawodowego i pracownika socjalnego

Wybór uczestników projektu nastąpi z uwzględnieniem:

 • oceny doradcy zawodowego i pracownika socjalnego,
 • preferencji dla: rodzin korzystających z POPŻ, rodzin, osób o niskich kwalifikacjach, bez doświadczenia zawodowego, rodzin wielodzietnych i niepełnych, osób niepełnosprawnych, matek przebywających na urlopach wychowawczych

Poniżej zamieszczamy regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami:

REGULAMIN PROJEKTU

Deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie o statusie osoby zagrożonej wykluczeniem

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o korzystaniu z POPZ

Kwestionariusz wywiadu

Informacje bieżące

Zapraszamy do udziału w projekcie: zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do konca lutego 2021r. Osoby chcące wziąć udział w projekcie zobowiązane są dostarczyć do naszej siedziby komplet dokumentów rekrutacyjnych, na który składają się:
• formularz zgłoszeniowy
• oświadczenie o statusie osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym
• dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych
• wypełniony w części A kwestionariusz wywiadu środowiskowego

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dot. dostawy artykułów spożywczych służących przygotowywaniu posiłków dla osób uczestniczących w projekcie w trybie rozeznania rynkowego. Oferty przyjmujemy do 09.03.2021r. do godz. 11.00.

Zapytanie ofertowe -art. spożywcze – AMPC

Zapytanie ofertowe dot. miejsca organizacji letniego wypoczynku w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferty przyjmujemy do 11.06.2021r. do godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym – kolonie AMPC

Zapytanie ofertowe dot. wyboru kierownika i wychowawców na koloniach w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferty przyjmujemy do 23.06.2021r. do godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe – kadra na koloniach – AMPC I

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferty przyjmujemy do 12.07.2021r. do godz. 14.00.

Zapytanie_ofertowe -kursy zawodowe – AMPC – I tura

Zapytanie ofertowe dot. organizacji turnusu edukacyjno-terapeutycznego dla uczestników projektu w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferty przyjmujemy do 09.08.2021r. do godz. 10.00.

Zapytanie_ofertowe_-_wyjazd terapeutyczo -_edukacyjny – AMPC – I tura

Uwaga – zmiana terminu realizacji usługi i terminu składania ofert w postepowaniu dot. organizacji turnusu edukacyjno-terapeutycznego dla uczestników projektu.

W związku ze zmiana terminu realizacji usługi na dni27-29.08.2021r., zmianie uległ termin składania ofert. Oferty mozna składac do dnia 11.08.2021r. do godz. 10.00. Ponizej zamieszczamy zmienione zapytanie ofertowe.

Zapytanie_ofertowe_-_wyjazd terapeutyczo -_edukacyjny – AMPC — po zmianie terminu

Wybór osób prowadzących korepetycje w ramach projektu „ w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferty przyjmujemy do dnia 15.10.2021r. do godz. 13.00.

Zapytanie ofertowe – korepetycje – AMPC

Zapytanie ofertowe dot. miejsca organizacji letniego wypoczynku w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności – II edycja. Oferty przyjmujemy do 19.05.2022r. do godz. 15.00.

zapytanie ofertowe – kolonie AMPC – II tura

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności – II edycja. Oferty przyjmujemy do 20.05.2022r. do godz. 10.00.

Zapytanie_ofertowe -kursy zawodowe – AMPC – II tura

formularz ofertowy -kursy zawodowe – AMPC – II tura

Zapytanie ofertowe dot. wyboru kierownika i wychowawców na koloniach w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferty przyjmujemy do 13.06.2021r. do godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe – kadra na koloniach – AMPC II tura

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności – III tura. Oferty przyjmujemy do 03.03.2023r. do godz. 10.00.

Zapytanie_ofertowe -kursy zawodowe – AMPC – III tura

formularz ofertowy -kursy zawodowe – AMPC – III tura

 

Kontakt w sprawie projektu

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów

Tel. 23-672-53-13, 508-476-911

e-mail: pckciechanow@wp.pl

Skip to content