Świetlica pełna radości – wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży

Opis projektu

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 Wnioskodawca: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Partner: Gmina Ciechanów

Okres realizacji: 01.07.2023r. –  31.12.2023r.

Cel główny projektu

Wsparcie rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i niewydolnych wychowawczo w procesie przygotowywania dzieci do samodzielnego życia i kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie 45 dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi,

 Odbiorcy pomocy w projekcie: 45 z gminy i miasta Ciechanów z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych., zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 Rekrutacja

 • wyselekcjonowanie kandydatów przez GOPS-y i z bazy rodzin objętych pomocą PCK, kontakt ze szkołami -wskazanie potencjalnych uczestników projektu, spotkania z rodzicami
 • złożenie formularzy zgłoszeniowych przez rodziców
 • uzyskanie opinii pedagogów szkolnych o potrzebach i problemach uczniów
 • dokonanie wyboru 45 osób – uczestników projektu oraz 40 ich rodziców

Preferencje dla: osób i rodzin korzystających z POPŻ, dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, z rodzin ubogich, których co najmniej 1 rodzic jest bezrobotny, uczniów, którzy powtarzali rok nauki, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

 W ramach projektu wsparte zostały Punkty w Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży prowadzone w Ciechanowie i Gumowie

 Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej

Punkty prowadzą szeroką działalność edukacyjną, służącą wspieraniu wychowanków w procesie nauczania. Działalność edukacyjna ma charakter:

 • stworzenia warunków i pomocy w odrabianiu lekcji
 • prowadzenia korepetycji dla uczniów wykazujących problemy w nauce oraz reedukacji dla uczniów, którzy utracili posiadane wcześniej wiadomości i umiejętności
 • prowadzenie kółek zainteresowań obejmujących realizację zajęć wykraczających tematycznie poza ramy programowe szkoły, zwłaszcza z fizyki, chemii, informatyki, biologii, historii, geografii, zajęcia z języka angielskiego.

 Kształtowanie postaw prospołecznych wychowanków i właściwych relacji rodzinnych

Zadanie obejmować będzie następujące działania:

 • działania profilaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
 • organizacja spotkań ze specjalistami i pogadanek z zakresu promocji zdrowia i zdrowego trybu życia i konieczności dbania o kondycje fizyczną,
 • organizacja spotkań ze specjalistami i pogadanek z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań
 • realizacja warsztatów kształtujących właściwe postawy społeczne: z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy grupie, utrzymywania właściwych relacji w grupie rówieśniczej, z rodzicami i nauczycielami, zajęć z zakresu kultury osobistej
 • włączenie dzieci i młodzieży w działalność społeczną prowadzoną przez PCK
 • organizacja wigilii i pikników integracyjnych
 • spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami dot. właściwej opieki nad dziećmi,
Zasady udziału i rekrutacja

Uczestnikami Projektu są:

 • dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat – 45 osób, w tym 5 dzieci, które przybyły do Polski w wyniku działań wojennych na Ukrainie.

Punkt Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży:

 1. wymagających objęcia wsparciem z powodu niedostatecznej opieki rodzicielskiej,
 2. zagrożonych wykluczeniem społecznym, z zaburzeniami zachowania,
 3. wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju,
 4. zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami,
 5. chcących rozwijać swoją osobowość, zainteresowania,
 6. potrzebujących opieki po zajęciach szkolnych,
 7. wymagających pomocy pedagoga, psychologa, logopedy,
 8. mających problemy z nauką,
 9. nieumiejących nawiązywać kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,

Kryteria udziału dzieci i młodzieży

Wsparciem objętych zostanie 45 osób – dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z terenu Miasta Ciechanów i Gminy Ciechanów.

Będą to osoby z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Do Projektu rekrutowane będą również dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Będą to osoby, które wymagają objęcia wsparciem z powodu niedostatecznej opieki rodzicielskiej i wynikających z niej problemów takich, jak m.in.:

 • zagrożenie zjawiskami patologicznymi,
 • złe wyniki nauczania,
 • brak pozytywnych wzorców zachowań,
 • niedostosowanie społeczne i nieprawidłowy rozwój w kontaktach z rówieśnikami i otoczeniem,
 • niedożywienie spowodowane ubóstwem lub nadwagą wywołaną brakiem aktywności fizycznej,
 • problemy emocjonalne, wycofanie i zaniżone poczucie własnej wartości,
 • nieradzenie sobie z codziennymi sprawami.

Preferowane osoby:

 • z rodzin ubogich, wielodzietnych, niepełnych,
 • których rodzina korzysta z programu PO PŻ,
 • w których przynajmniej jeden rodzic jest osobą pozostającą bez pracy,
 • które powtarzały rok nauki,
 • niepełnosprawne, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Rekrutacja uczestników

Rekrutacja główna uczestników Projektu prowadzona będzie od sierpnia  2023 r. do momentu osiągnięcia planowanej do objęcia wsparciem liczby osób. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej lub zakwalifikowania do Projektu –w trakcie jego realizacji – osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, wykluczenia z niego lub wcześniejszego zakończenia w nim udziału.

Rekrutacja uczestników Projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci – zakłada bowiem równy dostęp do Projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników.

Do Punktu Wsparcia Dziennego przyjmowane są dzieci i młodzież:

 1. na pisemny wniosek rodziców, wyrażony w postaci wypełnienia Formularza zgłoszeniowego,
 2. na wniosek opiekunów prawnych, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów sądowych – jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę,
 3. na mocy postanowienia sądu.

 Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 1. w siedzibie Biura Projektu, tj. w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów,

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:
a) w siedzibie PCK w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11
b) na stronie internetowej www.projektypckciechanow.pl

Poniżej zamieszczamy regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami

Regulamin Projektu Swietlica pełna radości – wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży

Formularz zgłoszeniowy

KARTA KWALIFIKACYJNA Ciechanów

KARTA KWALIFIKACYJNA Gumowo

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (1) 

Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje bieżące

Prowadzimy rekrutację do projektu. Zapraszamy wszystkie osoby spełniające kryteria kwalifikacji do składania dokumentów rekrutacyjnych w naszej siedzibie w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 11.

Dzieci uczestniczące w projekcie spędziły 10 dni nad Morzem Bałtyckim, biorąc udział w koloniach profilaktycznych

 

 

 

Zapytania ofertowe

Dostawa artykułów spożywczych

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie rozeznania rynkowego dot. dostawy artykułów spożywczych służących przygotowywaniu posiłków dla osób uczestniczących w projekcie „ŚWIETLICA PEŁNA RADOŚCI – WSPARCIE PCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”. Termin składania ofert: do dnia 28.08.2023r. do godziny 11.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe -art. spożywcze – SPR

Zapytanie ofertowe dot. wyboru wychowawcy/pomocy wychowawcy

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie rozeznania rynkowego dot. wyboru wychowawcy/pomocy wychowawcy w ramach projektu „ŚWIETLICA PEŁNA RADOŚCI – WSPARCIE PCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”. Termin składania ofert: do dnia 09.08.2023r. do godziny 13.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – wychowawca – SPR

Zapytanie ofertowe dot. wyboru kierownika i wychowawców na koloniach

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dot. wyboru kierownika i wychowawców na koloniach w ramach projektu „ŚWIETLICA PEŁNA RADOŚCI – WSPARCIE PCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”. Termin składania ofert: do dnia 09.08.2023r. do godziny 10.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – kadra na koloniach – RPo ŚPR

Zapytanie ofertowe dot. wyboru miejsca organizacji letniego wypoczynku w formie kolonii dla dzieci i młodzieży

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dot. wyboru miejsca organizacji letniego wypoczynku w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „ŚWIETLICA PEŁNA RADOŚCI –
WSPARCIE PCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”. Termin składania ofert: do dnia 07.08.2023r. do godziny 11.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

zapytanie ofertowe – kolonie RPO Świetlica 2023

Kontakt w sprawie projektu

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów

Tel. 23-672-53-13, 508-476-911

e-mail: pckciechanow@wp.pl

Skip to content