Samodzielni usługi opiekuńcze PCK dla osób potrzebujących wsparcia

Opis projektu

Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc oferowanych przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie po projekcie w okresie trwałości projektu.

Informujemy, że aktualna liczba miejsc oferowanych przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie po projekcie w okresie trwałości projektu wynosi: 0

1. Cel ogólny projektu:
Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych zamieszkałych w pow. ciechanowskim poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych świadczonych w lokalnej społeczności w okresie od 01.10.2019r. do 30.09.2021r.

2. Okres realizacji projektu: 01.10.2019r. – 30.09.2021r.

3. Liczba uczestników projektu
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 55 osób, w tym 45 osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu ciechanowskiego oraz 10 członków ich rodzin.

Odbiorcy pomocy w projekcie:
Odbiorcami pomocy w projekcie będzie 55 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Ciechanowie. Wsparciem objętych zostanie 45 osób niesamodzielnych, osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami, wymagające zapewnienia im wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz procesie leczenia lub rehabilitacji. Będą to osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Będą to osoby samotne, które nie mają rodziny mogącej i gotowej zająć się nimi, osoby samotnie gospodarujące, z którymi nie zamieszkuje żaden członek rodziny, oraz osoby którym członkowie rodziny zamieszkujący z nimi nie mogą zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.
W projekcie udzielone zostanie wsparcie 10 członkom rodzin osób objętych opieką

Formy wsparcia w projekcie
1. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych
 pomoc w codziennych zajęciach – dokonywanie zakupów, wynoszenie śmieci, sprzątanie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 podtrzymanie człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności,
 opieka higieniczna, pielęgnacyjna – mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie
 Dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze – np. rehabilitacja fizyczna, świadczone przez pielęgniarki, rehabilitantów, fizjoterapeutów, pedagogów (dla dzieci).
W celu pomocy rodzinom osób niesamodzielnych w ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:
a) zapewnienie specjalistycznego wsparcia doradczego: psychologów, prawników

Dla osób objętych wsparciem przygotowywane były posiłki w kuchni PCK, dostarczane do miejsc zamieszkania osób niesamodzielnych.
Dla uczestników projektu zakupione zostaną pakiety pielęgnacyjne, w tym m.in. takie produkty jak: ręczniki, ręczniki jednorazowe, gąbki, ściereczki, środki pielęgnacyjne i myjące: mydło, kremy, oliwki, bandaże, gaziki, rękawiczki jednorazowe, chusteczki nasączone, pieluchy, pieluchomajtki, wkładki urologiczne, podkłady zabezpieczające pościel i łóżko itp.

2. Doposażenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego
W ramach projektu zakupione zostaną łóżka rehabilitacyjne, materace antyodleżynowe, wózki inwalidzkie, balkoniki i chodziki rehabilitacyjne, siedziska wannowe.

3. Wsparcie merytoryczne opiekunek środowiskowych
W ramach działania organizowane będą szkolenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

Zasady udziału i rekrutacja

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 45 osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ciechanowskiego oraz 10 członków ich rodzin.

Uczestnikami projektu mogą być:
 osoby niesamodzielne
 członkowie rodzin ( usługi doradcze)
Dzieci mogą być objęte wsparciem jedynie w przypadku, gdy są osobami niesamodzielnymi ze względu na niepełnosprawność.

W procesie rekrutacji preferowane będą osoby:
– korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
– niepełnosprawne
– samotne lub samotnie gospodarujące
– osoby z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dla osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. W momencie rozpoczęcia projektu kryterium dochodowe o którym mowa wynosi 701 zł na osobę w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 528 zł na osobę w rodzinie.
Dla osób których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wprowadzona zostaje częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze, zgodnie z „Regulaminem odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu ,,Samodzielni – usługi opiekuńcze PCK dla osób potrzebujących wsparcia”, stanowiącym załącznik do „Regulaminu przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w Oddziale Rejonowym PCK w Ciechanowie”. Regulamin odpłatności dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Realizatora Projektu .
W celu zakwalifikowania do projektu i objęcia usługami opiekuńczymi należy w siedzibie Realizatora Projektu złożyć „Wniosek o objęcie usługami opiekuńczymi”. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o przyznanie usług opiekuńczych wymaga pomocy innych osób.
b) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)
c) kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodu osoby/rodziny wspólnie gospodarującej z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:
a) w siedzibie PCK w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11
b) na stronie internetowej www.projektypckciechanow.pl

Poniżej zamieszczamy regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami

REGULAMIN SAMODZIELNI

WNIOSEK o objęcie usługami opiekuńczymi – samodzielni

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – kandydaci do projektu samodzielni

Deklaracja członka rodziny Samodzielni Oświadczenie_uczestnik_projektu_RODO-samodzielni

Sytuacja uczestnika projektu-oświadczenie

Regulamin odpłatności za usługi opiekuńcze – nieaktualny

 regulamin odpłatności za uslugi opiekuńcze – aktualny – po zmianie V 2020

Informacje bieżące

Prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego
W siedzibie OR PCK w Ciechanowie funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego wyposażona w:
– wózek inwalidzki – 5 szt.

–  łóżko rehabilitacyjne – 11 szt.

– materac antyodleżynowy- 17 szt.
– Balkonik rehabilitacyjny – 2 szt.
– Chodzik rehabilitacyjny – 2 szt.
– Siedzisko wannowe obrotowe- 2 szt.
– Kule – 10 szt.
– Chodzik- podpórka pod łokcie- 2 szt.
– Podnośnik EAGLE II 150 kg – 2 szt.

W ramach projektu zakupione zostały:
– wózek inwalidzki – 2 szt.
– łóżko rehabilitacyjne – 2 szt.
– materac przeciwodleżynowy – 4 szt.
 balkonik rehabilitacyjny – 5 szt.
 chodzik rehabilitacyjny – 5 szt.
 siedzisko wannowe obrotowe z oparciem – 5 szt.
Uczestnicy projektu mogą korzystać z wypożyczalni bezpłatnie. Potrzebę skorzystania ze sprzętu uczestnicy projektu powinni zgłosić pracownikom OR PCK w Ciechanowie. Po sprawdzeniu zasadności udzielenia tej formy wsparcia sporządzana jest z osoba wypożyczająca stosowna umowa.
Poniżej załączamy wzór umowy użyczenia i regulamin wypożyczalni.

wzór umowy użyczenia sprzętu i regulamin

Zapytania ofertowe

Dostawa produktów do pakietów pielęgnacyjnych

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie rozeznania rynkowego dot. dostawy produktów do pakietów pielęgnacyjnych dla uczestników projektu „Samodzielni – usługi opiekuńcze PCK dla osób potrzebujących wsparcia”. Termin składania ofert: do dnia 30.07.2020r. do godziny 11.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – pakiety pielęgnacyjne

Dostawa sprzętu pielegnacyjnego i rehabilitacyjnego

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie rozeznania rynkowego dot. dostawy sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego na potrzeby realizacji projektu „Samodzielni – usługi opiekuńcze PCK dla osób potrzebujących wsparcia”. Termin składania ofert: do dnia 02.12.2019r. do godziny 10.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie_ofertowe – sprzęt pielegnacyny i rehabilitacyjny

Dostawa artykułów spożywczych

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dot. dostawy artykułów spożywczych służących przygotowywaniu posiłków dla osób uczestniczących w projekcie „Samodzielni – usługi opiekuńcze PCK dla osób potrzebujących wsparcia” w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności. Termin składania ofert: do dnia 27.11.2019r. do godziny 15.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe -art. spożywcze

Kontakt w sprawie projektu

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów

Tel. 23-672-53-13, 508-476-911

e-mail: pckciechanow@wp.pl

Skip to content