Aktywna integracja w Powiecie Ciechanowskim

Opis projektu

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. Klub Integracji Społecznej

KIS prowadzi pracę z uczestnikami projektu w oparciu o ścieżkę reintegracji przygotowaną dla każdej rodziny, służącą ich aktywizacji społecznej, rozwiązaniu problemów społecznych i opiekuńczo – wychowawczych. W ramach KIS realizowane są działania terapeutyczne i edukacyjno – pomocowe, w tym:

 1. Praca socjalna: pracownik socjalny przygotuje indywidualną ścieżkę reintegracji dla każdego uczestnika projektu (rodziny) dostosowaną do ich potrzeb, diagnozy sytuacji problemowej; Z każda rodziną podpisany zostanie kontrakt socjalny 
 2. Wsparcie rodzin – uczestników projektu w celu tworzenia i wspierania  aktywnych postaw społecznych praz pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych mogących mieć wpływ na aktywność społeczną i zawodową; 
 3. Organizowanie możliwości spędzania czasu wolnego dla rodzin 
 • wyjazdy kulturalne 
 • spotkania wigilijne dla uczestników projektu i ich rodzin; 
 • piknik rodzinny 
 • wyjazd terapeutyczno – edukacyjny pod kątem poprawy kompetencji rodzicielskich

2. Edukacyjny Punkt Wspomagania dla dzieci i młodzieży

Edukacyjny Punkt Wspomagający dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych zadaniem, w którym prowadzone są zajęcia edukacyjne i kulturalne dla dzieci uczestników projektu, korepetycje, warsztaty artystyczne, a także dzienny punkt pobytu dla dzieci w momentach kiedy rodzice będą uczestniczyć w warsztatach aktywizujących. W Punkcie podejmowane są działania o charakterze profilaktycznym, mające na celu zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, a także pełnić będzie się funkcje naprawcze, sprawując częściową opiekę polegającą na uzupełnianiu tych funkcji rodziny, które nie są prawidłowo wypełniane. 

W ramach Edukacyjnego Punkt Wspomagającego prowadzone są: 

 • Zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne i muzyczne dla dzieci młodzieży; 
 • Pomoc edukacyjna w zadaniach szkolnych; 
 • Zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży; 
 • Korepetycje dla dzieci i młodzieży dostosowane do ich zapotrzebowania; 
 • Kolonie – wypoczynek letni dla 80 dzieci i młodzieży uczestników projektu; 
 • Półkolonie – lato w miejscu zamieszkaniu dla 40 dzieci i młodzieży uczestników projektów; 
 • Wyjścia rekreacyjne na Basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie; 
 • Wyjazd edukacyjno – kulturalny dla dzieci i młodzieży.

3. Doradztwo indywidualne i warsztaty kompetencji życiowych

W ramach działania: 

   • dla 100 osób nieaktywnych zawodowo opracowany został Indywidualny Plan Działania w zakresie aktywizacji zawodowej
   • pracownik socjalny przygotowuje i wspiera realizację ścieżki reintegracyjnej każdej rodziny uczestniczącej w projekcie
   • tworzony zostaje Punkt interwencji prawnej i społecznej, w którym uczestnicy projektu mogą uzyskać pomoc prawnika, psychologa, specjalisty ds. problematyki rodzinnej, kuratora sądowego itp; 
   • warsztaty w wymiarze 36godz dla 100 nieaktywnych zawodowo uczestników projektu: Odkryj swój potencjał życiowy i osobisty oraz Bądź skuteczny w poszuk. pracy
   • warsztaty Akademia Świadomego Rodzica dla os z rodzin wielodzietnych mających na celu wspomaganie rodzin w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa 
   • kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla 120 uczestników projektu;
   • kurs Prawa Jazdy kat B dla 16 uczestników projektu

4. Zorganizowanie szkoleń zawodowych

100 nieaktywnych zawodowo uczestników projektu zostało skierowanych na szkolenia zawodowe zgodnie z ich predyspozycjami określonymi w IPD. Kładziony jest nacisk na szkolenia w zawodach deficytowych, tj., w których wg Analiz PUP w Ciechanowie zapotrzebowanie pracodawców jest największe. Osoby uczestniczące w projekcie będą więc kończyć szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb pracodawców, tak aby zwiększyć ich szanse na znalezienie pracy.

5. Zorganizowanie pośrednictwa pracy i staży zawodowych

Na rzecz wszystkich uczestników świadczone będą usługi pośrednictwa pracy. Dla 36 osób nieaktywnych zawodowo zorganizowane są staże zawodowe. Za udział w stażach wypłacone będą przez okres stażu tj. 3 m-ce stypendia w wysokości nie większej niż kwota min. wynagrodzenia.

Zasady udziału i rekrutacja

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 240 osób, w tym 100 osób nieaktywnych zawodowo 90 dzieci i 50 dorosłych członków rodziny z obszaru powiatu ciechanowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców gminy Ciechanów i Ojrzeń, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

Uczestnikami projektu będzie 100 rodzin  zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

Udział Uczestnika w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Część III. REKRUTACJA

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w dwóch etapach:

I etap 16.10 – 15. 11 2017

II etap 01.10. – 31.10.2018

Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w projekcie

 1. Kandydaci do projektu składają następujące dokumenty rekrutacyjne:
 2. „Deklaracja udziału w projekcie”, wg wzoru opracowanego na potrzeby procesu rekrutacji, wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków kwalifikacji do udziału w projekcie i zgodą na przetwarzanie danych osobowych
 3. wypełniony w części A „Kwestionariusz wywiadu z osobą ubiegającą się o zakwalifikowanie do Klubu Integracji Społecznej”,
 4. Załącznikami do formularzy rekrutacyjnych, w zależności od statusu kandydata są:
 1. zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (dot. osób bezrobotnych)
 2. zaświadczenie z OPS o korzystaniu z PO PŻ
 3. zaświadczenie z OPS o statusie osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej 
 4. orzeczenie lekarskie osoby niepełnosprawnej
 5. zaświadczenie z PUP o zakwalifikowaniu do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 1. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

Poniżej zamieszczamy regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.
regulamin projektu

KWESTIONARIUSZ WYWIADU

DEKLARACJA UDZIAŁU

Informacje bieżące

Dzieci z Punktów Wsparcia uczestniczą w koloniach PCK

W lipcu 2019r. dzieci uczestniczące w projekcie biorą udział w koloniach zorganizowanych w Ośrodku Wypoczynkowym WIKING w miejscowości Jantar. W koloniach bierze udział 60 uczestników projektu. Dzieci w trakcie kolonii maja zapewnione wiele atrakcji, takich jak kąpiel w morzu, wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Poniżej publikujemy zdjęcia z przebiegu kolonii.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe – dostawa namiotów i stołów

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postępowanie w trybie rozeznania rynkowego na dostawę namitów i stołów oraz ławek. Oferty przyjmujemy do 14.08.2019r. do godz. 12.00. Poniżej publikujemy
zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym.

Zapytanie-ofertowe- namioty i stoły

Miejsce organizacji pobytu 3-dniowego

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi
postępowanie w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności na wybór
miejsca organizacji 3-dniowego pobytu dla dzieci i młodzieży. Oferty
przyjmujemy do 12.08.2019r. do godz. 12.00 Poniżej publikujemy
zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym.

zapytanie ofertowe – wycieczka 3-dniowa

Kontakt w sprawie projektu

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów

Tel. 23-672-53-13, fax. 23-672-49-31

e-mail: pckciechanow@wp.pl

Skip to content