Nadrzędnym celem realizacji zadania jest podniesienie świadomości i wzrost poziomu wiedzy mieszkańców Miasta Ciechanów, Gminy Ciechanów, Gminy Sońsk i Gminy Regimin w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz zasad bezpieczeństwa, mogących stwarzać zagrożenie życia lub zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w tym w szczególności zasad postępowania w sytuacji zagrożenia w miejscu publicznym z uwzględnieniem ewakuacji i bezpieczeństwa pożarowego.
Zadaniem objęta jest około 110-osobowa grupa, w skład której wchodzą:

 • dzieci i młodzież – około 90 osób – będą to dzieci uczęszczające do Punktów Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży, prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie, zamieszkujące teren Miasta Ciechanów, Gminy Ciechanów, Gminy Regimin oraz Gminy Sońsk oraz uczestnicy półkolonii organizowanych przez PCK;
 • osoby powyżej 55 roku życia – 20 osób – członkowie Klubu Seniora w Ciechanowie.
  Realizacja niniejszego zadania odbywa się poprzez:
 • przeprowadzenie warsztatów z ekspertem z dziedziny bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • przeprowadzenie warsztatów z ekspertem (policjantem) z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w tym w szczególności zasad postępowania w sytuacji zagrożenia w miejscu publicznym;
 • przeprowadzenie warsztatów z psychologiem dla osób starszych mających na celu wzmocnienie postaw społecznych w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego zachowania na drodze oraz bezpieczeństwa w miejscach publicznych;
 • przeprowadzenie warsztatów z pedagogiem dla dzieci i młodzieży z zakresu utrwalenia wiedzy na temat szeroko pojmowanego bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego zachowania na drodze oraz bezpieczeństwa w miejscach publicznych;, zachowań asertywnych, umiejętności zachowania w różnych sytuacjach życiowych,
  bezpiecznego korzystania z dóbr, jakie ofiaruje nam dzisiejsza technologia, a także umiejętności szukania pomocy w sytuacjach kryzysowych.
 • przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. zajęcia odbędą się w ramach wolontariatu ;
 • przeprowadzenie przez funkcjonariusza straży pożarnej warsztatów z zakresu ewakuacji i bezpieczeństwa pożarowego wraz z pokazami i omówieniem działania specjalistycznego sprzętu gaśniczego i ochronnego;
 • zorganizowanie dwóch pikników oraz o tematyce bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przeciwpożarowym, połączone z praktycznym zaprezentowaniem działania „Alkogogli”, symulujących stan po spożyciu alkoholu;
 • zorganizowanie wraz z policją rajdu rowerowego;
 • organizacja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz innych zagrożeń;
 • przeprowadzenie konkursu w postaci testów sprawdzających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • wyposażenie wszystkich odbiorców zadania w ulotki edukacyjne, związane tematycznie z realizowanym zadaniem
 • wyposażenie wszystkich uczestników w certyfikowane elementy odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo w postaci elementów odblaskowych.
 • wyposażenie wszystkich odbiorców w środki ochrony osobistej do udzielania I Pomocy Przedmedycznej (jednorazowa maseczka i rękawiczki)
Skip to content