Zadania dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Seniorzy Silni Razem

Oddział Rejonowy PCK w Ciechanowie realizuje zadanie publiczne pn. „Seniorzy Silni Razem”. Celem zadania jest stworzenie seniorom z powiatu ciechanowskiego możliwości aktywizacji społecznej w formie wolontariatu oraz rozwój działań samopomocowych osób starszych. W zadaniu bierze udział 40 osób starszych zamieszkałych zarówno w samym Ciechanowie jak też na terenach wiejskich.

W ramach zadania przewidziano do realizacji następujące działania:
• realizacja warsztatów aktywności społecznej – zachęcenie seniorów do aktywności społecznej i działalności w pracy zespołowej oraz zajęć podnoszących wiedzę i umiejętności praktyczne seniorów, które mogą być wykorzystywane w działalności społecznej
• przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów integrujących pn. „Seniorzy Silni Razem”
• stworzenie Sieci Seniorów PCK – Liderów Lokalnej Społeczności Osób Starszych
• przeprowadzenie minimum 5 akcji społecznych przez seniorów
• stworzenie sieci stworzenie sieci samopomocy sąsiedzkiej, w której aktywni seniorzy opiekują się tymi o gorszym stanie zdrowia

Okres realizacji zadania: 01.06-30.11.2021r.

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Aktywizujemy poprzez kulturę

Realizacja zadania publicznego polega na inicjowaniu działań kulturalnych bezpośrednio w środowisku lokalnym wśród 25 osób zagrożonych takim wykluczeniem, będących mieszkańcami powiatu ciechanowskiego uczestniczących w zajęciach Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez OR PCK w Ciechanowie.
Działania, które chcemy zrealizować::
– warsztaty plastyczne
– warsztaty muzyczno-wokalne
– 2 dniowy wyjazd integracyjny
– organizacja artystycznego spotkania podsumowującego projekt zawierająca udział w konkursach
muzycznym i plastycznym oraz występ lokalnego artysty.
Rezultaty, które przyniesie realizacja projektu to zintegrowanie ze społeczeństwem i
zaktywizowanie uczestników, oraz włączenie ich w działania artystyczne, kulturalne Powiatu
Ciechanowskiego, wzbogacenie oferty kulturalnej, a także wyrównanie różnic w dostępie do
tworzenia i odbierania kultury, prezentacja potencjału artystycznego mieszkańców Powiatu
Ciechanowskiego.

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Uwierz w Siebie

Głównym celem realizacji zadania jest wpieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz udzielenie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.
Zadaniem objętych jest 20 dzieci wywodzących się z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z rodzin dysfunkcyjnych, rodzin z problemem alkoholowych, z rodzin niepełnych, borykających się z problemami bezrobocia i etykietą społeczną.
W świetlicy środowiskowej dzieciom zapewniamy:
• opiekę wychowawców
• gry i zabawy
• możliwość skorzystania z ciekawych zajęć pozalekcyjnych lub korepetycji
• udział w wycieczkach i spotkaniach okolicznościowych takich jak Andrzejki, Mikołajki
• spotkania z ciekawymi osobami

Dzieci uczestniczace w zadaniu objete tez sa programem profilaktycznym z zakresu zapobiegania uzaleznieniom oraz rozwijania własciwych kompetencji społecznych.

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Wojewodztwa Mazowieckiego