Pomagamy osobom niesamodzielnym

Opis projektu

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 Wnioskodawca: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Partner Projektu: Gmina Ciechanów

 Cel ogólny projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkałych w mieście i gminie Ciechanów

 Okres realizacji projektu: 07.2023r. – 31.12.2023r.

 Liczba uczestników projektu

Wsparciem w ramach projektu objętych jest 30 osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Powiatu Ciechanowskiego. Są to osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami, wymagające zapewnienia im wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz procesie leczenia lub rehabilitacji. Są to osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Wśród nich są osoby samotne, które nie mają rodziny mogącej i gotowej zająć się nimi, osoby samotnie gospodarujące, z którymi nie zamieszkuje żaden członek rodziny, oraz osoby którym członkowie rodziny zamieszkujący z nimi nie mogą zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

 Formy wsparcia w projekcie

  1. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych
  • pomoc w codziennych zajęciach – dokonywanie zakupów, wynoszenie śmieci, sprzątanie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • podtrzymanie człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności,
  • opieka higieniczna, pielęgnacyjna – mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie
  • Dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze – np. rehabilitacja fizyczna, świadczone przez pielęgniarki, rehabilitantów, fizjoterapeutów, pedagogów (dla dzieci).

 Dla osób objętych wsparciem przygotowywane były posiłki w kuchni PCK, dostarczane do miejsc zamieszkania osób niesamodzielnych.

Dla uczestników projektu zakupione zostaną pakiety pielęgnacyjne, w tym m.in. takie produkty jak: ręczniki, ręczniki jednorazowe, gąbki, ściereczki, środki pielęgnacyjne i myjące: mydło, kremy, oliwki, bandaże, gaziki, rękawiczki jednorazowe, chusteczki nasączone, pieluchy, pieluchomajtki, wkładki urologiczne, podkłady zabezpieczające pościel i łóżko itp.

 Doposażenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego

W ramach projektu zakupione zostaną łóżka rehabilitacyjne, materace antyodleżynowe, wózki inwalidzkie i chodziki rehabilitacyjne. Będą one bezpłatnie wypożyczane osobom potrzebującym specjalistycznego sprzętu podczas rehabilitacji, pielęgnacji lub poruszania się.

 

Zasady udziału i rekrutacja

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 30 osób, w tym 24 kobiety i 6 mężczyzn zamieszkałych w mieście i gminie Ciechanów.
-30 osób to osoby niesamodzielne, często z niepełnosprawnościami, wymagające pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.
– w tym 3 osoby, które przybyły do Polski z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy po 24.02.2022 r.

5. Kryteria uczestnictwa w projekcie:
Uczestnikami projektu będą:
 osoby starsze i niesamodzielne
 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

1) Kryteria udziału osób niesamodzielnych
Odbiorcami pomocy w projekcie będzie 30 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w mieście i gminie Ciechanów. Wsparciem objętych zostanie 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (24K i 6M). 40 osób to osoby niesamodzielne, często z niepełnosprawnościami, wymagające zapewnienia im wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz procesie leczenia lub rehabilitacji. Będą to osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 3 osoby ,to osoby, które przybyły do Polski z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy po 24.02.2022 r. starsze potrzebujące wsparcia w formie zapewnienia dziennej opieki i stworzenia im możliwości rozwoju osobistego i aktywizacji społecznej. Będą to osoby samotne, które nie mają rodziny mogącej i gotowej zająć się nimi, osoby samotnie gospodarujące, z którymi nie zamieszkuje żaden członek rodziny, oraz osoby którym członkowie rodziny zamieszkujący z nimi nie mogą zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości. Dzieci mogą być objęte wsparciem jedynie w przypadku, gdy są osobami niesamodzielnymi ze względu na niepełnosprawność.

Pierwszeństwo w dostępie do usług będą miały osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej i osoby i rodziny korzystające z POPŻ – zakres wsparcia nie będzie powielał dział. które otrzymują lub otrzymały z PO PŻ w ramach działań towarzyszących. Osoby te zostaną zakwalifikowane do projektu w pierwszej kolejności. W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowych kryteriów kwalifikacji preferowane do objęcia wsparciem będą:
a) osoby niepełnosprawne
b) osoby samotne lub samotnie gospodarujące

Dla osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. W momencie rozpoczęcia projektu kryterium dochodowe o którym mowa wynosi 776 zł na osobę w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 600 zł na osobę w rodzinie.
Dla osób których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wprowadzona zostaje częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze, zgodnie z „Regulaminem odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu : ,, Pomagamy osobom niesamodzielnym”, stanowiącym załącznik do „Regulaminu przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w Oddziale Rejonowym PCK w Ciechanowie”. Regulamin odpłatności dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Realizatora Projektu .

W celu zakwalifikowania do projektu i objęcia usługami opiekuńczymi należy w siedzibie Realizatora Projektu złożyć „Wniosek o objęcie usługami opiekuńczymi”. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o przyznanie usług opiekuńczych wymaga pomocy innych osób.
b) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)
c) kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodu osoby/rodziny wspólnie gospodarującej z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:
a) w siedzibie PCK w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11
b) na stronie internetowej www.projektypckciechanow.pl

Poniżej zamieszczamy regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami

pomagamy osobom niesamodzielnym – REGULAMIN uczestnictwa w projekcie

WNIOSEK-o-objecie-usługami-opiekuńczymi-Pomagamy osobom niesamodzielnym

ZGODA-NA-PRZETWARZANIE-DANYCH-OSOBOWYCH-kandydaci-do-projektu-Pomagamy osobom niesamodzielnym

 

Informacje bieżące

5rowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego
W siedzibie OR PCK w Ciechanowie funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego wyposażona w:
– wózek inwalidzki – 5 szt.

–  łóżko rehabilitacyjne – 11 szt.

– materac antyodleżynowy- 17 szt.
– Balkonik rehabilitacyjny – 2 szt.
– Chodzik rehabilitacyjny – 2 szt.
– Siedzisko wannowe obrotowe- 2 szt.
– Kule – 10 szt.
– Chodzik- podpórka pod łokcie- 2 szt.
– Podnośnik EAGLE II 150 kg – 2 szt.

W ramach projektu zakupione zostały:
– wózek inwalidzki – 4 szt.
– łóżko rehabilitacyjne – 5 szt.
– materac przeciwodleżynowy – 4 szt.
– chodzik rehabilitacyjny – 5 szt.
Uczestnicy projektu mogą korzystać z wypożyczalni bezpłatnie. Potrzebę skorzystania ze sprzętu uczestnicy projektu powinni zgłosić pracownikom OR PCK w Ciechanowie. Po sprawdzeniu zasadności udzielenia tej formy wsparcia sporządzana jest z osoba wypożyczająca stosowna umowa.
Poniżej załączamy wzór umowy użyczenia i regulamin wypożyczalni.

wzór umowy użyczenia sprzętu i regulamin

Zapytania ofertowe

Dostawa artykułów spożywczych

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie rozeznania rynkowego dot. dostawy artykułów spożywczych służących przygotowywaniu posiłków dla osób uczestniczących w projekcie „Pomagamy osobom niesamodzielnym” . Termin składania ofert: do dnia 28.08.2023r. do godziny 11.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe -art. spożywcze – PON

Kontakt w sprawie projektu

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów

Tel. 23-672-53-13, 508-476-911

e-mail: pckciechanow@wp.pl

Skip to content