Aktywni i samodzielni – wsparcie PCK dla osób starszych

Opis projektu

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 Wnioskodawca: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Partner Projektu: Gmina Sońsk

 Cel ogólny projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkałych w powiecie ciechanowskim

 Okres realizacji projektu: 06.2023r. – 31.12.2023r.

 Liczba uczestników projektu

Wsparciem w ramach projektu objętych jest 40 osób niesamodzielnych, z których 15 objętych jest środowiskowymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania, natomiast 25 osób objętych jest dzienną formą opieki w Klubie Aktywnego Seniora.

 Formy wsparcia w projekcie

 1. Świadczenie usług opiekuńczych
 • pomoc w codziennych zajęciach – dokonywanie zakupów, wynoszenie śmieci, sprzątanie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, podtrzymanie człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności, opieka higieniczna, pielęgnacyjna – mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie
 • środowiskowe usługi specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych
 • usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – asystowanie i wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, przemieszczaniu się,
 • wsparcie doradcze dla rodzin psychologa, prawnika
 • przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom niesamodzielnym.
 • zakup pakietów pielęgnacyjnych takich jak: ręczniki, ręczniki jednorazowe, środki pielęgnacyjne i myjące, pieluchy, pieluchomajtki, wkładki urologiczne, podkłady itp

 Prowadzenie Klubu Aktywnego Seniora

W siedzibie OR PCK w Ciechanowie utworzyliśmy i prowadzimy Klub Aktywnego Seniora. Jest to miejsce, w którym osoby starsze – niesamodzielne mają możliwość aktywnego spędzania czasu, kontaktów z osobami ze swojego oraz młodszych pokoleń, udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania oraz poprawiających zdrowie i kondycję fizyczną, a także mogą odpocząć i skorzystać z fachowej wiedzy specjalistów.

W klubie seniora prowadzone są zajęcia mające na celu:

 1. rozwijanie umiejętności i zainteresowań w szczególności kulturalnych,
 2. zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
 3. działalność prozdrowotną (m.in. spotkania z lekarzami, dietetykami), kulturalną (wyjścia do kina, teatru) i edukacyjną (m.in. nauka obsługi komputera);
 4. prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowych m.in. gimnastyka,
 5. poradnictwo prawne i z zakresu bezpieczeństwa (spotkania z prawnikami, policjantami, strażakami)
 6. warsztaty psychologiczne (warsztaty aktywnego seniora, nauka pozytywnego myślenia);
 7. warsztaty kształtowania właściwych relacji rodzinnych.

W klubie organizowane są imprezy integracyjne i okolicznościowe: piknik, Dzień Seniora, Boże Narodzenie, itp.

Zasady udziału i rekrutacja
 1. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 40 osób, w tym 30 kobiet i 10 mężczyzn zamieszkałych w powiecie ciechanowskim.

-15 osób to osoby niesamodzielne, często z niepełnosprawnościami, wymagające pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

-25 osób to osoby starsze, potrzebujące wsparcia w formie zapewnienia dziennej opieki i stworzenia im możliwości rozwoju osobistego i aktywizacji społecznej.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

Uczestnikami projektu będą:

 • osoby starsze i niesamodzielne
 • osoby samotnie zamieszkujące
 • osoby mające problemy zdrowotne

Kryteria udziału osób niesamodzielnych

Odbiorcami pomocy w projekcie będzie 40 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w powiecie ciechanowskim. Wsparciem objętych zostanie 15 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu , dotyczy środowiskowych usług opiekuńczych oraz 25 osobom zostanie zapewnionaopieka dzienna w Klubie Aktywnego Seniora. Będą to osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Pierwszeństwo w dostępie do usług będą miały osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej i osoby i rodziny korzystające z POPŻ – zakres wsparcia nie będzie powielał dział. które otrzymują lub otrzymały z PO PŻ w ramach działań towarzyszących. Osoby te zostaną zakwalifikowane do projektu w pierwszej kolejności. W przypadku konieczności  wprowadzenia dodatkowych kryteriów kwalifikacji preferowane do objęcia wsparciem będą:

 1. a) osoby niepełnosprawne
 2. b) osoby samotne lub samotnie gospodarujące

 Dla osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. W momencie rozpoczęcia projektu kryterium dochodowe o którym mowa wynosi 776 zł na osobę w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 600 zł na osobę w rodzinie.

Dla osób których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wprowadzona zostaje częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze, zgodnie z „Regulaminem odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu :  ,, Aktywni i samodzielni- wsparcie PCK dla osób starszych”, stanowiącym załącznik do „Regulaminu przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w Oddziale Rejonowym PCK w Ciechanowie”. Regulamin odpłatności dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Realizatora Projektu.

 

W celu zakwalifikowania do projektu i objęcia usługami opiekuńczymi należy w siedzibie Realizatora Projektu złożyć „Wniosek o objęcie usługami opiekuńczymi”. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o przyznanie usług opiekuńczych wymaga pomocy innych osób.
b) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)
c) kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodu osoby/rodziny wspólnie gospodarującej z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:
a) w siedzibie PCK w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11
b) na stronie internetowej www.projektypckciechanow.pl

Poniżej zamieszczamy regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami

Aktywni i Samodzielni – REGULAMIN uczestnictwa w projekcie

WNIOSEK-o-objecie-usługami-opiekuńczymi-Aktywni i Samodzielni

ZGODA-NA-PRZETWARZANIE-DANYCH-OSOBOWYCH-kandydaci-do-projektu-Aktywni i samodzielni

 

Informacje bieżące

Prowadzimy rekrutacje do projektu. Zapraszamy wszystkie osoby spełniające kryteria kwalifikacji do składania dokumentów rekrutacyjnych w naszej siedzibie w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 11.

Zapytania ofertowe

 

Dostawa artykułów spożywczych

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie rozeznania rynkowego dot. dostawy artykułów spożywczych służących przygotowywaniu posiłków dla osób uczestniczących w projekcie „Aktywni i samodzielni – wsparcie PCK dla osób starszych” w trybie rozeznania rynkowego. Termin składania ofert: do dnia 28.08.2023r. do godziny 11.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe -art. spożywcze – AiS — kopia

Kontakt w sprawie projektu

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów

Tel. 23-672-53-13, 508-476-911

e-mail: pckciechanow@wp.pl

Skip to content