Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży

Projekt Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży realizowany jest w ramach priorytetu IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji: 01.09.2017r. – 31.08.2019r.

Partnerzy projektu: Gmina Ciechanów, Gmina Regimin, Gmina Sońsk

Cel główny projektu
Wsparcie rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i niewydolnych wychowawczo w procesie przygotowywania dzieci do samodzielnego życia i kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie 80 dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi, a także poprzez pomoc edukacyjno-doradczą dla 40 dorosłych członków tych rodzin oraz działania integrujące rodziny
Odbiorcy pomocy w projekcie: 80 osób w wieku 6-18 lat oraz 40 osób dorosłych z gmin Regimin, Sońsk, z gminy i miasta Ciechanów z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych., zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

 • Utworzenie i organizacja pracy Punktów Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży
 1. Utworzenie 4 Punktów Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży: w Ciechanowie, Gminie Sońsk, Gminie Regimin, Gminie Ciechanów . 
 2. opracowanie regulaminu działania PWDDiM i zaangażowanie kadry kierowniczej i wychowawców. Zakupione zostanie niezbędne wyposażenie. Punkty funkcjonować będą od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie
 3. rekrutacja uczestników i przygotowanie szczegółowej diagnozy ich potrzeb, określającej możliwe i pożądane zmiany w jego postawach. oraz stworzenie ścieżki reintegracji dla każdego dziecka, 
 4. opracowanie programu merytorycznego PWDDiM Program opracowany zostanie na podstawie potrzeb ucz. projektu określonych w diagnozie wstępnej. 
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej

Punkty prowadzić będą szeroką działalność edukacyjną, służącą wspieraniu wychowanków w procesie nauczania. Działalność edukacyjna będzie miała charakter: 

  • stworzenia warunków i pomocy w odrabianiu lekcji 
  • prowadzenia korepetycji dla uczniów wykazujących problemy w nauce oraz reedukacji dla uczniów, którzy utracili posiadane wcześniej wiadomości i umiejętności 
  • prowadzenie kółek zainteresowań obejmujących realizację zajęć wykraczających tematycznie poza ramy programowe szkoły, zwłaszcza z fizyki, chemii, informatyki, biologii, historii, geografii, zajęcia z języka angielskiego. 

 Zajęcia będą miały charakter grupowy i indywidualny i wynikać będą z potrzeb konkretnych wychowanków. Codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą prowadzić będą wychowawcy spełniający wymagania ustawy o wspieraniu rodziny.  

 • Kształtowanie postaw prospołecznych wychowanków i właściwych relacji rodzinnych

Zadanie obejmować będzie następujące działania: 

 • działania profilaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (organizacja terapii rodzinnej i indywidualnej, indywidualne i rodzinne doradztwo prawne). 
 • organizacja spotkań ze specjalistami i pogadanek z zakresu promocji zdrowia i zdrowego trybu życia i konieczności dbania o kondycje fizyczną, 
 • organizacja spotkań ze specjalistami i pogadanek z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci wykazujących problemy rozwojowe – zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem 
 • realizacja warsztatów kształtujących właściwe postawy społeczne: z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy grupie, utrzymywania właściwych relacji w grupie rówieśniczej, z rodzicami i nauczycielami, zajęć z zakresu kultury osobistej 
 • kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • włączenie dzieci i młodzieży w działalność społeczną prowadzoną przez PCK
 • organizacja wigilii i spotkań wielkanocnych 
 • spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami dot. właściwej opieki nad dziećmi
 • Rozwój zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży

W zadaniu zapewniona zostanie podopiecznym możliwość atrakcyjnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu, a także odkrywania i rozwijania własnych zainteresowań, uzdolnień, talentów. Prowadzone będą następujące działania: 

 • organizacja gier i zabaw w siedzibach punktów oraz na świeżym powietrzu, wycieczki do ciekawych miejsc na terenie miasta,
 • 4 wycieczki edukacyjno-rekreacyjne 
 • kolonie w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach i półkolonie na terenie Punktów, z programem edukacyjnym, terapeutycznym i profilaktycznym 
 • wyjścia do kina i na basen 
 • warsztaty muzyczno-wokalne, warsztaty teatralne, warsztaty taneczne, warsztaty plastyczne,  warsztaty modelarskie
 • zajęcia sportowe. 
 • 2 pikniki służące integracji rodzin wspólnemu przezywaniu emocji. 

Podopieczni Punktów będą mieli możliwość zaprezentowania swych umiejętności w trakcie spotkań organizowanych przez PCK i partnerów, takich jak Dzień PCK, Dzień Honorowego Dawcy Krwi, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki.

 Dla podopiecznych Punktów zakupione zostaną wyprawki szkolne.

Zasady udziału i rekrutacja

Liczba uczestników Projektu 

W ramach Projektu wsparciem objętych jest 120 osób, w tym 80 osób w wieku 6-18 lat (40 dziewcząt i 40 chłopców) oraz 40 osób dorosłych (20 kobiet i 20 mężczyzn) – członków rodzin dzieci i młodzieży objętych Projektem – z terenu Miasta Ciechanów, Gminy Ciechanów, Gminy Regimin i Gminy Sońsk.

Uczestnikami Projektu są: 

− dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat – 80 osób (40 dziewcząt i 40 chłopców), 

− osoby dorosłe z rodzin dzieci i młodzieży objętych Projektem – 40 osób

zamieszkałe na terenie Gminy Ciechanów, Gminy Sońsk, Gminy Regimin i Miasta Ciechanów. 

Punkt Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży: 

 1. a) wymagających objęcia wsparciem z powodu niedostatecznej opieki rodzicielskiej, 
 2. b) zagrożonych wykluczeniem społecznym, z zaburzeniami zachowania, 
 3. c) wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, 
 4. d) zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami, e) chcących rozwijać swoją osobowość, zainteresowania, 
 5. f) potrzebujących opieki po zajęciach szkolnych, 
 6. g) wymagających pomocy pedagoga, psychologa, logopedy, 
 7. h) mających problemy z nauką, 
 8. i) nieumiejących nawiązywać kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,

Proces rekrutacji obejmuje następujące działania:

 • wyselekcjonowanie kandydatów przez GOPS-y i z bazy rodzin objętych pomocą PCK, kontakt ze szkołami -wskazanie potencjalnych uczestników projektu, spotkania z rodzicami 
 • złożenie formularzy zgłoszeniowych przez rodziców lub opiekunów prawnych
 • uzyskanie opinii pedagogów szkolnych o potrzebach i problemach uczniów 
 • dokonanie wyboru 80 osób – uczestników projektu oraz 40 ich rodziców 

Preferencje dla: osób i rodzin korzystających z POPŻ, dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, z rodzin ubogich, których co najmniej 1 rodzic jest bezrobotny, uczniów, którzy powtarzali rok nauki, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Do Punktu Wsparcia Dziennego przyjmowane są dzieci i młodzież: 

 1. a) na pisemny wniosek rodziców, wyrażony w postaci wypełnienia Formularza zgłoszeniowego, 
 2. b) na wniosek opiekunów prawnych, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów sądowych – jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę, 
 3. c) na mocy postanowienia sądu. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są: 

 1. a) w siedzibie Biura Projektu, tj. w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów,
 2. b) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów
 3. c) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie, Regimin 22, 06-461 Regimin, 
 4. d) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk, e) na stronie internetowej: www.pckciechanow.pl, projektypckciechanow.pl

Poniżej załączamy:

 1. regulamin projektu
 2. formularz zgłoszeniowy do projektu

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Projektu Świetlice

Informacje bieżące

Dzieci z Punktów Wsparcia uczestniczą w koloniach PCK

W lipcu 2019r. dzieci uczestniczące w projekcie biorą udział w koloniach zorganizowanych w Ośrodku Wypoczynkowym WIKING w miejscowości Jantar. W koloniach bierze udział 60 uczestników projektu. Dzieci w trakcie kolonii maja zapewnione wiele atrakcji, takich jak kąpiel w morzu, wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Poniżej publikujemy zdjęcia z przebiegu kolonii.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe – transport dzieci na kolonie – II edycja

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postępowanie w trybie rozeznania rynkowego na wybór dostawcy 4 kompletów plenerowych jako wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży”.  Oferty przyjmujemy do 01.08.2019r. do godz. 15.00 Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym.

Zapytanie ofertowe – ławki i stoły 

_____________________________

Zapytanie ofertowe – miejsce organizacji pobytu 3-dniowego
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi
postępowanie w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności na wybór
miejsca organizacji 3-dniowego pobytu dla dzieci i młodzieży. Oferty
przyjmujemy do 12.08.2019r. do godz. 12.00 Poniżej publikujemy
zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym.

zapytanie ofertowe – wycieczka 3-dniowa

Kontakt w sprawie projektu

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów

Tel. 23-672-53-13, fax. 23-672-49-31

e-mail: pckciechanow@wp.pl

Skip to content