PROGRAM ASOS

 • Cel ogólny projektu:

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do usług społecznych dla 100 osób starszych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego oraz promocja wśród nich zasad zdrowego trybu życia. 

Cele szczegółowe

 • zapewnienie osobom starszym – niesamodzielnym właściwej opieki i pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w miejscu ich zamieszkania
 • ułatwienie seniorom udziału w różnego rodzaju zajęciach ruchowych i rehabilitacyjnych, usprawniających ich możliwości ruchowe i poprawiających kondycję fizyczną
 • dostarczenie seniorom specjalistycznej wiedzy nt. zdrowego trybu życia i odżywiania się
 • zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu w towarzystwie innych osób z ich grupy wiekowej i integracja międzypokoleniowa seniorów
 • Okres realizacji projektu: 01.04.2019r. – 31.12.2019r.
 • Liczba uczestników projektu

Grupę docelową stanowi 100 osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Odbiorcy pomocy w projekcie: 

Wśród uczestników projektu są osoby schorowane, wymagające opieki, niesamodzielne, niepełnosprawne, którym należy pomóc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz umożliwić przynajmniej w niewielkim stopniu udział w życiu społecznym. Są to osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. W dużej mierze są osoby to samotne, które nie mają rodziny mogącej i gotowej zająć się nimi, osoby samotnie gospodarujące, z którymi nie zamieszkuje żaden członek rodziny, oraz osoby którym członkowie rodziny zamieszkujący z nimi nie może zapewnić odpowiedniej pomocy z uzasadnionej przyczyny, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

 Inna grupa to uczestnicy Klubów Seniora, nad którymi PCK sprawuje opiekę. Są to osoby aktywne z dosyć wysokim poziomem wykształcenia i niezłym stanie zdrowia, pragnące zaspokojenia potrzeb aktywności i samorealizacji. Osoby te są zainteresowane nabyciem umiejętności świadomego dbania o zdrowie, zdobyciem wiedzy teoretycznej i nawyków praktycznych służących profilaktyce zdrowotnej właściwej dla osób starszych. Są też osobami szukającymi form aktywności ruchowej poprawiających samopoczucie i służących zachowania zdrowia..

Formy wsparcia w projekcie

 1. Świadczenie środowiskowych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych dla 25 osób, służących pomocą w samodzielnej egzystencji i zapewnieniu właściwej opieki nad osobami starszymi 
 2. Organizacja spotkań i konsultacji indywidualnych ze specjalistami z zakresu zdrowia i zdrowego trybu życia, takich jak: 
 3. a) spotkania grupowe ze specjalistami – lekarzami: geriatrą, kardiologiem, internistą, ortopedą
 4. b) konsultacje indywidualne i wizyty w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych
 5. c) zajęcia ruchowe dla seniorów 
 6. Warsztaty zdrowego żywienia i przeciwdziałania otyłości i zakup dietetycznych pakietów żywnościowych dla seniorów 
 7. Organizacja wyjazdu edukacyjno-rekreacyjnego dla seniorów 
 8. Organizacja ”Pikniku zdrowego seniora” 
 9. Organizacja spotkań wielkanocnych i bożonarodzeniowych 

Projekt realizowany jest w Ciechanowie w siedzibie PCK OR w Ciechanowie oraz Warszawie w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Okręgowego.

 

Informacje bierzące

Obecnie trwa cykl zajęć dla seniorów. Organizujemy dla nich spotkania z dietetykiem, lekarzami, specjalistami ds. zdrowego trybu życia. Prowadzone są też zajęcia ruchowe i warsztaty plastyczne

Kontakt w sprawie projektu

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów

Tel. 23-672-53-13, fax. 23-672-49-31

e-mail: pckciechanow@wp.pl

Skip to content