POMOCNA DŁOŃ- USŁUGI OPIEKUŃCZE PCK DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

Opis projektu
 1. Cel ogólny projektu:

Sprawowanie opieki  nad 60 osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi zamieszkałymi w mieście Ciechanów.

 Okres realizacji projektu: 01.2019r. – 31.12.2020r.

 Liczba uczestników projektu

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 60 osób, w tym 40 kobiet i 20 mężczyzn zamieszkałych na terenie Ciechanowa.

 Odbiorcy pomocy w projekcie:

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Ciechanowa. Wsparciem objęte są osoby niesamodzielne, w szczególności osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami, wymagające zapewnienia im wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz procesie leczenia lub rehabilitacji. Są to osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Są to osoby samotne, które nie mają rodziny mogącej i gotowej zająć się nimi, osoby samotnie gospodarujące, z którymi nie zamieszkuje żaden członek rodziny, oraz osoby którym członkowie rodziny zamieszkujący z nimi nie mogli zapewnić odpowiedniej pomocy z uzasadnionej przyczyny, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

 Formy wsparcia w projekcie

 1. Organizacja i świadczenie bezpłatnych usług opiekuńczych
 • pomoc w codziennych zajęciach – dokonywanie zakupów, wynoszenie śmieci, sprzątanie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • podtrzymanie człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności,
 • opieka higieniczna, pielęgnacyjna – mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie
 • Dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze – np. rehabilitacja fizyczna, świadczone przez pielęgniarki, rehabilitantów, fizjoterapeutów, pedagogów (dla dzieci).

W celu ułatwienia dostępu do usług spec., udziału w terapii zapewniono możliwość, wynajęcia transportu dla osoby niesamodzielnej. W minimum 5 przypadkach konieczne było dostosowanie miejsca zamieszkania do ich potrzeb.

Dla osób objętych wsparciem przygotowywane były posiłki w kuchni PCK

 Prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego

łóżka rehabilitacyjne, materace antyodleżynowe, wózki inwalidzkie, balkoniki i chodziki rehabilitacyjne, kule, siedziska wannowe.

 Wsparcie dla rodzin osób niesamodzielnych

W celu pomocy rodzinom osób niesamodzielnych w ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

 1. zapewnienie specjalistycznego wsparcia doradczego: psychologów, prawników
Zasady udziału i rekrutacja

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 60 osób, w tym 40 kobiet i 20 mężczyzn zamieszkałych na terenie Ciechanowa. 

Uczestnikami projektu mogą być:

 • osoby niesamodzielne
 • członkowie rodzin ( usługi doradcze)

W procesie rekrutacji preferowane są osoby: 

– korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

– których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

– samotne lub samotnie gospodarujące

– niepełnosprawne

– doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

Dla osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. W momencie rozpoczęcia projektu kryterium dochodowe o którym mowa wynosi 701 zł na osobę w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 528 zł na osobę w rodzinie.

Dla osób których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wprowadzona zostaje częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze, zgodnie z „Regulaminem odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu ,, Pomocna dłoń –usługi opiekuńcze PCK dla osób niesamodzielnych”

W celu zakwalifikowania do projektu i objęcia usługami opiekuńczymi należy w siedzibie Realizatora Projektu złożyć „Wniosek o objęcie usługami opiekuńczymi”. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o przyznanie usług opiekuńczych wymaga pomocy innych osób. 
 2. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)
 3. kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodu osoby/rodziny wspólnie gospodarującej z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 1. w siedzibie PCK w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11
 2. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie 
 3. na stronie internetowej www.pckciechanow.pl oraz www.projektypckciechanow.pl

Poniżej zamieszczamy regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami

Sytuacja_uczestnika_projektu-oświadczenie_PD
ZGODA_NA_PRZETWARZANIE_DANYCH_OSOBOWYCH_-_kandydaci_do_projektu_pomocna_dłoń
WNIOSEK_-Pomocna_dłoń_o_objęcie_usługami_opiekuńczymi

Pomocna_dłoń_REGULAMIN_uczestnictwa_w_projekcie
Oświadczenie_uczestnik_projektu_RODO-Pomocna_dłoń

Informacje bierzące

Prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego

W siedzibie OR PCK w Ciechanowie funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego wyposażona w: 

 • wózek inwalidzki – 3 szt.
 • łóżko rehabilitacyjne – 7 szt.
 • materac antyodleżynowy- 11 szt.
 • Balkonik rehabilitacyjny – 2 szt.
 • Chodzik rehabilitacyjny – 2 szt.
 • Siedzisko wannowe obrotowe- 2 szt.
 • Kule – 10 szt.
 • Chodzik- podpórka pod łokcie- 2 szt.
 • Podnośnik EAGLE II  150 kg – 2 szt.

W ramach projektu zakupione zostały:

 • wózek inwalidzki – 2 szt.
 • łóżko rehabilitacyjne – 4 szt.
 • materac antyodleżynowy – 6 szt.

Uczestnicy projektu mogą korzystać z wypożyczalni bezpłatnie. Potrzebę skorzystania ze sprzętu uczestnicy projektu powinni zgłosić pracownikom OR PCK w Ciechanowie. Po sprawdzeniu zasadności udzielenia tej formy wsparcia sporządzana jest z osoba wypożyczająca stosowna umowa.

Poniżej załączamy wzór umowy użyczenia i regulamin wypożyczalni.

Pomocna dłoń- wzór umowy użyczenia sprzętu i regulamin

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe – świadczeniu usługo opiekuńczych – nabór uzupełniający II

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postępowanie w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dot. wyboru osób świadczących środowiskowe usługi opiekuńcze. Oferty przyjmujemy do 29.08.2019r. do godz. 15.00 Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym.

Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym – opiekunki_nabór uzupełniający II — sierpień 2019

Kontakt w sprawie projektu

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów

Tel. 23-672-53-13, fax. 23-672-49-31

e-mail: pckciechanow@wp.pl

Skip to content