Klub aktywnych seniorów w Powiecie Ciechanowskim

1. Cel ogólny projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla 40 osób niesamodzielnych zamieszkałych w Ciechanowie do 30.09.2021r.

2. Okres realizacji projektu: 01.10.2019r. – 30.09.2021r.

3. Liczba uczestników projektu
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych, oraz 15 członków ich rodzin zamieszkałych na terenie Ciechanowa.
Odbiorcy pomocy w projekcie: Odbiorcami pomocy w projekcie będzie 55 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Ciechanowie. Wsparciem objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych, osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami, wymagające zapewnienia im wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz procesie leczenia lub rehabilitacji. Będą to osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Będą to osoby samotne, które nie mają rodziny mogącej i gotowej zająć się nimi, osoby samotnie gospodarujące, z którymi nie zamieszkuje żaden członek rodziny, oraz osoby którym członkowie rodziny zamieszkujący z nimi nie mogą zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.
W projekcie udzielone zostanie wsparcie 15 członkom rodzin osób objętych opieką

4. Formy wsparcia w projekcie
1. Świadczenie usług opiekuńczych
 pomoc w codziennych zajęciach – dokonywanie zakupów, wynoszenie śmieci, sprzątanie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 podtrzymanie człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności,
 opieka higieniczna, pielęgnacyjna – mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie
 Dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze – np. rehabilitacja fizyczna, świadczone przez pielęgniarki, rehabilitantów, fizjoterapeutów, pedagogów (dla dzieci).
W celu pomocy rodzinom osób niesamodzielnych w ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:
a) zapewnienie specjalistycznego wsparcia doradczego: psychologów, prawników

2. Utworzenie i prowadzenie Klubu Aktywnego Seniora
W siedzibie OR PCK w Ciechanowie utworzymy i prowadzić będziemy Klub Aktywnego Seniora. Będzie to miejsce, w którym osoby starsze – niesamodzielne będą miały możliwość aktywnego spędzania czasu, kontaktów z osobami ze swojego oraz młodszych pokoleń, udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania oraz poprawiających zdrowie i kondycję fizyczną, a także będą mogły odpocząć i skorzystać z fachowej wiedzy specjalistów.
W klubie seniora prowadzone będą zajęcia mające na celu:
a) rozwijanie umiejętności i zainteresowań w szczególności kulturalnych – prowadzenie zajęć muzycznych, śpiewu, plastycznych, rękodzieła, nauka tańca itp.
b) zwiększenie aktywności i uczestnictwa os. starszych w życiu społecznym, m.in. poprzez włączanie seniorów w akcje charytatywne PCK
c) działalność prozdrowotną (m.in. spotkania z lekarzami, dietetykami), kulturalną (wyjścia do kina, teatru) i edukacyjną (m.in. nauka obsługi komputera);
d) prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowych m.in. gimnastyka, zajęcia na basenie itp.;
e) tworzenie grup samopomocowych
f) poradnictwo prawne i z zakresu bezpieczeństwa (spotkania z prawnikami, policjantami, strażakami)
g) warsztaty psychologiczne (warsztaty aktywnego seniora, nauka pozytywnego myślenia);
h) warsztaty kształtowania właściwych relacji rodzinnych.
W klubie organizowane będą imprezy integracyjne i okolicznościowe: Wielkanoc, Boże Narodzenie, andrzejki dzień seniora itp. Klub będzie funkcjonował przez 5 dni w tygodniu przez 6 godz. dziennie.

3. Wsparcie dla osób niesamodzielnych i ich rodzin
W celu pomocy osobom niesamodzielnym i członkom ich rodzin przeprowadzone zostaną:
a) organizacja kursu I pomocy przedmedycznej
b) organizacja szkolenia „Zasady pielęgnacji osób starszych i niesamodzielnych”
c) zapewnienie specjalistycznego wsparcia doradczego: psychologów, prawników
d) przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom niesamodzielnym.
e) zakup pakietów pielęgnacyjnych – zakupione zostaną takie produkty jak: ręczniki, ręczniki jednorazowe, gąbki, ściereczki, środki pielęgnacyjne i myjące: mydło, kremy, oliwki, bandaże, gaziki, rękawiczki jednorazowe, chusteczki nasączone, pieluchy, pieluchomajtki, wkładki urologiczne, podkłady zabezpieczające pościel i łóżko itp.
f) możliwość uprania odzieży, bielizny pościeli itp. i jej wyprasowania.

4. Wsparcie merytoryczne opiekunek środowiskowych
W ramach działania organizowane będą szkolenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze

Zasady udziału i rekrutacja
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Ciechanowa oraz 15 członków ich rodzin.

Uczestnikami projektu mogą być:
 osoby niesamodzielne
 członkowie rodzin ( usługi doradcze)
Dzieci mogą być objęte wsparciem jedynie w przypadku, gdy są osobami niesamodzielnymi ze względu na niepełnosprawność.

W procesie rekrutacji preferowane będą osoby:
– korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
– niepełnosprawne
– samotne lub samotnie gospodarujące
– osoby z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dla osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. W momencie rozpoczęcia projektu kryterium dochodowe o którym mowa wynosi 701 zł na osobę w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 528 zł na osobę w rodzinie.
Dla osób których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wprowadzona zostaje częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze, zgodnie z „Regulaminem odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu ,,Samodzielni – usługi opiekuńcze PCK dla osób potrzebujących wsparcia”, stanowiącym załącznik do „Regulaminu przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w Oddziale Rejonowym PCK w Ciechanowie”. Regulamin odpłatności dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Realizatora Projektu .
W celu zakwalifikowania do projektu i objęcia usługami opiekuńczymi należy w siedzibie Realizatora Projektu złożyć „Wniosek o objęcie usługami opiekuńczymi”. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o przyznanie usług opiekuńczych wymaga pomocy innych osób.
b) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)
c) kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodu osoby/rodziny wspólnie gospodarującej z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:
a) w siedzibie PCK w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11
b) na stronie internetowej www.projektypckciechanow.pl

Poniżej zamieszczamy regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami

REGULAMIN PROJEKTU

Regulamin odpłatności – za usługi opiekuńce

WNIOSEK o objęcie usługami opiekuńczymi

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – kandydaci do projektu

Oświadczenie_uczestnika_projektu

Sytuacja uczestnika projektu-oświadczenie

Deklaracja członka rodziny

Informacje bieżące
Warsztaty zdrowego żywienia na odległość
Z powodu pandemii koronawirusa zajęcia w Klubie Aktywnego Seniora nie mogą być normalnie realizowane. Nie zapominamy jednak o naszych podopiecznych. Wspólnie z panią dietetyk dr Aleksandrą Czarnewicz-Kamińską przygotowaliśmy dla seniorów film, w którym prezentujemy jak przygotować zdrowy i smaczny posiłek.
Zajęcia z rękodzieła

W Klubie Aktywnego Seniora organizowane są zajęcia rozwijające pasje uczestników z zakresu rękodzieła, zajęcia plastyczne, muzyczne oraz florystyczne. Seniorzy wykonują własnoręcznie ozdoby z wikliny papierowej, dekoracje z bibuły, kompozycje kwiatowe, biżuterię oraz ozdabiają przedmioty metodą decoupage. W trakcie zajęć seniorzy odkrywają swoje talenty a także rozwijają umiejętności.

Zapytania ofertowe
Dostawa artykułów spożywczych

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dot.  dostawy artykułów spożywczych służących przygotowywaniu posiłków dla osób uczestniczących w projekcie „Klub aktywnych seniorów w Powiecie Ciechanowskim” w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności. Termin składania ofert: do dnia 27.11.2019r. do godziny 15.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe -art. spożywcze – klub seniora

Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dot. wykonania prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń Klubu Aktywnego Seniora w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności. Termin składania ofert: do dnia 26.11.2019r. do godziny 15.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – remont

Dostawa produktów do pakietów pielęgnacyjnych

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie rozeznania rynkowego dot. dostawy produktów do pakietów pielegnacyjnych dla osób uczestniczących w projekcie „Klub aktywnych seniorów w Powiecie Ciechanowskim” . Termin składania ofert: do dnia 30.10.2020r. do godziny 11.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – pakiet pielęgnacyjny – KAS

 

Kontakt w sprawie projektu
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów

Tel. 23-672-53-13, 508-476-911

e-mail: pckciechanow@wp.pl

 

Skip to content