Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Aktywni seniorzy PCK na szlakach historycznych i przyrodniczych Mazowsza

Zasady udziału

Celem głównym zadania jest zwiększenie sprawności fizycznej członków Klubu Aktywnego Seniora PCK, poprzez zapewnienie możliwości uprawiania aktywności ruchowych z jednoczesnym korzystaniem z zasobów przyrodniczych i kulturalnych Mazowsza

Cele szczegółowe:
– zainspirowanie osób starszych do wyjścia z domu i poznawania kultury i przyrody Mazowsza
– przekazanie uczestnikom zadania fachowej wiedzy umożliwiającej uprawianie zdrowej i bezpiecznej dla ich zdrowia aktywności fizycznej
– zapewnienie możliwości atrakcyjnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu przez seniorów
– integracja środowiska osób starszych z wykorzystaniem aktywnej turystyki jako środka łączącego
– umożliwienie seniorom uprawiania aktywności ruchowej zgodnej z ich zainteresowaniami i potrzebami
Cele te zrealizujemy poprzez przeprowadzenia cyklu zajęć teoretycznych przygotowujących seniorów do aktywnej turystyki oraz zajęć praktycznych, w trakcie których będą mogli doskonalić swoje umiejętności jazdy na rowerze i poruszania się z kijkami nordic walking z jednoczesnym poznawaniem ciekawych przyrodniczo i kulturowo miejsc na Północnym Mazowszu. Najważniejszym elementem zadania będzie 2-dniowy wyjazd w rejon Puszczy Kampinoskiej, w trakcie którego poznawać będą bogatą przyrodę tego regionu oraz historię kraju i Mazowsza odwiedzając miejsca liczne miejsca pamięci narodowej zlokalizowane w Kampinoskim Parku Narodowym. Działaniom tym towarzyszyć będą działania popularyzujące uprawianie aktywnej turystyki oraz promujące Mazowsze jako atrakcyjny region obfitujący w miejsca, które warto zobaczyć.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowi 40 osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu ciechanowskiego uczestniczące w zajęciach Klubu Aktywnego Seniora PCK. Są to osoby aktywne z dosyć wysokim poziomem wykształcenia i niezłym stanie zdrowia, pragnące zaspokojenia potrzeb aktywności i samorealizacji. Osoby te mają utrudniony dostęp do możliwości aktywnego spędzania czasu.
Uczestnicy zadania zostaną podzieleni na dwie grupy: rowerową i nordic walking, w których prowadzone będą zajęcia praktyczne. Warunkiem zakwalifikowania do grupy rowerowej będzie posiadanie roweru turystycznego lub górskiego.

 

Działania realizowane w ramach zadania:

  1. Realizacja działań promocyjno-popularyzujących aktywność fizyczną i zadania) przygotowanie i prowadzenie strony internetowej zadania
  2. b) organizacja spotkania otwierającego zadanie połączona z wykładem “Kocham Mazowsze – co warto zobaczyć w naszym regionie”
  3. c) organizacja spotkania podsumowującego zadanie w Gołotczyźnie
  4. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz turystyczno-ruchowych

Na działanie to składać się będą:

a) realizacja zajęć teoretycznych o następującej tematyce:

– „Jak posługiwać się mapą i kompasem oraz aplikacjami turystycznymi na smartfona”

– „Ruch to zdrowie – wpływ aktywności na ludzki organizm i sprawność intelektualną”

– „Jak przygotować się do aktywności fizycznej aby nie wyrządzić sobie krzywdy – zajęcia gimnastyczne”

– „Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom kontuzjowanym oraz ofiarom wypadków komunikacyjnych”

b) realizacja zajęć praktycznych z zakresu jazdy na rowerze i poruszania się z kijkami nordic walking.

Uczestnicy zadania zostaną podzieleni na dwie grupy: rowerowa i nordic walking.

Zajęcia rowerowe służyć będą doskonaleniu techniki jazdy oraz poprawie kondycji fizycznej.Zajęcia rowerowe odbywać się będą na trasach Północnego Mazowsza zlokalizowanych wokół Ciechanowa oraz ścieżkach polnych i lasach. W czasie zajęć seniorzy dojeżdżać będą do ważnych historycznie i ciekawych miejsc, dzięki czemu lepiej poznają region, w którym zamieszkują.

Celem zajęć nordic walking będzie nauka w praktyce prawidłowej techniki, poznanie ćwiczeń rozgrzewających, ogólnorozwojowych oraz wyciszających. Zajęcia składać się będą z części wprowadzającej, w której omówione  zostaną wszystkie ważne aspekty nordic walking, w tym: historia, aspekty zdrowotne, teoretyczne podstawy techniki, potrzebny sprzęt oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć.

c) Organizacja 2-dniowego wyjazdu krajoznawczo-rekreacyjnego

Celem wyjazdu jest sprawdzenie w praktyce umiejętności nabytych w trakcie zadania, uprawianie aktywnej turystyki przez jego uczestników oraz poznanie walorów jednego z najpiękniejszych obszarów Mazowsza. Wyjazd przeprowadzony zostanie w rejon Puszczy Kampinoskiej – kompleksu leśnego leżącego na północny zachód od Warszawy i bardzo łatwo dostępnego dla większości mieszkańców województwa. Mimo bliskości, jest to jednak teren słabo znany przez naszych seniorów, dlatego też chcemy ich zabrać w to miejsce gdzie będą mogli podziwiać krajobraz Mazowsza, zapoznawać się z historią regionu i jednocześnie wykorzystywać i nabywać nowe umiejętności jazdy rowerem i wędrówek z kijkami nordic walking.

Oprócz wędrówek w programie wyjazdu zaplanowano:

– prelekcję podróżnika – pasjonata, który zaprezentuje swoje wspomnienia i przeżycia z wędrówek po Polsce i Mazowszu

– gry i konkurencje sprawnościowe – służące wspólnej zabawie, prezentacji umiejętności i integracji uczestników

– organizację integracyjnego grilla na terenie jednej z kilku polan biwakowych zlokalizowanych na terenie puszczy

Co zrobic aby wziąc udział w zadaniu:

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu powinny złożyć w naszej siedzibie komplet formularzy zgłoszeniowych: formularz zgłoszeniowy + zgodna na przetwarzenie danych

Szersze informacje można uzyskać w siedzibie OR PCK w Ciechaowie oraz pod nr tel. 602-773-026

Aktualności

Spotkanie inaugurujące zadanie
7 czerwca 2022r. w siedzibie OR PCK w Ciechanowie odbyło sie spotkanie inaugurujące zadanie publiczne pn. „Aktywni seniorzy PCK na szlakach historycznych i przyrodniczych Mazowsza”. W spotkaniu uczestniczyli ciechanowscy seniorzy oraz młodzież szkolna. W trakcie spotkania przedstawione zostały założenia i planowany przebieg zadania. Znany ciechanowski propagator aktywnego wypoczynku Pan Jacek Hryniewicz wygłosił prelekcję pt. „Kocham Mazowsze – co warto zobaczyć w naszym regionie”, w której ukazał nasz region zarówno w granicach historycznych jak i administracyjnych, prezentując najciekawsze miejsca o wysokich walorach kulturalnych i przyrodniczych.

Pierwsze zajęcia za nami
23 czerwca przeprowadzone zostały pierwsze zajęcia praktyczne z zakresu jazdy na rowerze i posługiwania się kijkami nordic walking. Zajęcia praktyczne poprzedzone zostały teoretycznym wstępem oraz rozgrzewką. Uczestnicy grupy rowerowej dowiedzieli się o korzyściach i przeciwwskazaniach do jazdy na rowerze. Szczególna uwaga zwrócona została na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności po drogach publicznych i ścieżkach rowerowych. Uczestnicy grupy “kijkowej” poznali podstawowe zasady użytkowania kijków do nordic walking, w szczególności zasady ustalania długości kijków oraz technikę marszu. przeprowadzone tez zostały zajęcia z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej w sytuacjach wypadków na rowerze, czy też skręceń lub zwichnięć. Po wprowadzeniu teoretycznym przyszedł czas na zajęcia praktyczne. W swoja pierwsza wyprawę uczestnicy grupy rowerowej wyruszyli do Gołotczyzny do siedziby Muzeum pozytywizmu, natomiast uczestnicy grupy nordic walking nabywali wprawy maszerując po ciechanowskich skwerach i parkach.

Seniorzy doskonalili jazdę rowerem i technikę nordic walking
Za nami kolejne zajęcia realizowane w ramach zadania publicznego pn. „Aktywni seniorzy PCK na szlakach historycznych i przyrodniczych Mazowsza”. 29 lipca po rozgrzewce, uczestnicy zadania udali się do parku przy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze aby tam szlifować swoje umiejętności jazdy rowerem i marszu z kijkami. Ponieważ był to dzień, w którym w OR PCK w Ciechanowie odbywał się piknik patriotyczny z okazji zwycięstwa w bitwie Warszawskiej, zajęcia odbyły się w biało-czerwonym anturażu.

 

Aktywni seniorzy PCK coraz sprawniejsi
17.08 uczestnicy zadania publicznego pn. „Aktywni seniorzy PCK na szlakach historycznych i przyrodniczych Mazowsza” odbyli kolejne zajęcia, które pokazały, że „wprawa czyni mistrza”, a ruch poprawia zdrowie i samopoczucie. Widać już było efekty pracy na wcześniejszych zajęciach. Poprawiła się kondycja seniorów i umiejętności jazdy na rowerze i marszu z kijkami do nordic walking. Zajęcia zakończyliśmy integracyjnym grillem w Zajeździe TUR.

Za nami kulminacyjny punkt zadania – wyjazd do Puszczy Kampinoskiej
W dniach 13-14.10. br. uczestnicy zadania publicznego pn. Aktywni seniorzy PCK na historycznych i przyrodniczych szlakach Mazowsza” uczestniczyli w wyprawie do Kampinoskiego Parku Narodowego. Tam, wędrując głównie pieszo ale też na rowerach, poznawali przyrodę Puszczy Kampinoskiej oraz miejsca związane z historią oraz kulturą Polski i Mazowsza. Odwiedzili m.in. Skansen w Granicy, Park Etnograficzny oraz cmentarz i muzeum w Palmirach, wędrowali ścieżką dydaktyczną „Skrajem Puszczy” wzdłuż Długiego Bagna oraz podziwiali kampinoskie wydmy. Zrealizowane zostały także zajęcia teoretyczne z zakresu aktywnej turystyki oraz prelekcja nt. aktywnego wędrowania szlakami Mazowsza i nie tylko.

Aktywnie zakończyliśmy realizację zadania

27.10 br. w pięknym Rodzinnym Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie podsumowaliśmy zadanie publiczne pn. „Aktywni seniorzy PCK na szlakach historycznych i przyrodniczych Mazowsza”. Pogoda nam sprzyjała więc seniorzy mogli aktywnie i zdrowo spędzić wolny czas. Uczestniczyli w gimnastyce dla seniorów oraz ćwiczeniach rozciągających, tradycyjnie też przeprowadziliśmy zajęcia nordic walking. Zainteresowaniem seniorów cieszyły się również ćwiczenia w grze w boules. Oprócz uczestników zadania w spotkaniu wzięli udział seniorzy z Klubów Seniora z terenu powiatu ciechanowskiego. Spotkanie uświetnili swoimi występami: Zespół „Melodia” oraz członkowie Klubu Seniora w Sońsku. Uczestnikom zadania wręczyliśmy Dyplomy Aktywnego Seniora poświadczając, że są aktywnymi osobami dbającymi o zdrowie i chcącymi poznawać historię i przyrodę Mazowsza.

Porady dla aktywnego Seniora

Turystyka dla seniorów – na czym dokładnie polega aktywne zwiedzanie?

Aktywna turystyka polega na podróżowaniu do miejsc, w których następnie  podejmuje się aktywność fizyczną. Może być nią chodzenie po górach, jazda na rowerze czy długie wędrówki po leśnych lub miejskich terenach. Sensem tego rodzaju turystyki jest zatem aktywny wypoczynek w terenie połączony z odkrywaniem nowych miejsc, podziwianiem krajobrazów czy zabytków. Ile powinien trwać? To zależy od wcześniej ustalonego planu i preferencji seniora. Rutyna może zagościć w życiu każdej osoby po 60. roku życia, a turystyka dla osób starszych  to doskonałe odstępstwo od codziennej normy. W momencie, w którym seniorzy mają o wiele mniej obowiązków niż wcześniej, ta aktywność pozwala im nadal korzystać z życia, uatrakcyjnić codzienność i zapomnieć o istniejących dolegliwościach zdrowotnych. Aktywna turystyka umożliwia również uspołecznienie się poprzez kontakt z innymi ludźmi, z którymi seniorzy mogą porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i razem doświadczać nowych rzeczy. Oprócz tego wyjazdy organizowane przez biura podróży, kluby seniora lub uniwersytety trzeciego wieku proponują bogatą ofertę turystyczną do miejsc sakralnych, sanatoriów, uzdrowisk czy ośrodków SPA. Osoby starsze mogą więc nie tylko skupić się na aktywności fizycznej (np. chodzeniu po górach), ale również na pogłębieniu swojego życia duchowego oraz zadbaniu o zdrowie psychiczne i ciało. Za atrakcyjnością turystyki aktywnej przemawia również całkowita zmiana otoczenia, a nawet klimatu. Poznanie innej kultury i życia mieszkańców danego miasta lub państwa to doskonałą okazją, by móc spojrzeć na świat z innej perspektywy. Pamiętajmy, że doświadczeń i przeżyć nikt nie jest w stanie nam odebrać. To, co znane, po jakimś czasie przestaje wydawać się atrakcyjne. Podobnie może być z aktywnością fizyczną uprawianą wciąż w tym samym lesie czy parku. Zupełnie inaczej jest z aktywną turystyką starszych osób, która pozwala urozmaicić czas wolny. W ten sposób seniorzy mogą jednocześnie zwiedzać  nowe miejsca oraz pozostać aktywnym niezależnie do tego, gdzie się znajdą. Podróże uszlachetniają i otwierają umysł, a połączone z ruchem – uzdrawiają.

 Jak zaplanować wyjazd turystyczny seniorów

Oto kilka rad dla seniorów planujących aktywną turystykę. Wybieraj miejsca, które są dla Ciebie fizycznie dostępne. Kiedy organizujesz sobie i znajomym wyjazd dla seniorów, myśl o potrzebach najsłabszej osoby w grupie, aby nie czuła się niekomfortowo. Zrezygnuj z wielogodzinnych, trudnych tras po górach czy szalonych rajdów po miejskich brukach. Mierz siły na zamiary, aby faktycznie wypocząć podczas wycieczki. Zastanów się, w jaki sposób chcesz spędzić czas podczas wyjazdu. Jeżeli Twoim celem jest wypoczynek i sen, staraj się unikać głośnych miejsc, gdzie na imprezach do rana tłoczą się 20-latkowie. Dobrym pomysłem na wycieczki dla seniorów są miejsca uzdrowiskowe, podczas których podreperować możesz także swoje zdrowie. Zastanów się nad warunkami atmosferycznymi. Chodzi nie tylko o słońce czy deszcz. Weź pod uwagę, że osoby w pewnym wieku mogą gorzej reagować na zmianę wysokości, ciśnienia atmosferycznego czy zbyt duże upały. Najlepiej wybrać umiarkowany klimat i dać sobie czas na aklimatyzację.

Jak się przygotować do aktywnej turystyki

Plan wyjazdu sportowo-turystycznego warto rozpocząć od wyboru rodzaju organizacji tej aktywności. Czy masz zamiar samodzielnie zaplanować wycieczkę, a może skorzystać z oferty biura podróży? Później przemyśl, ile dni chcesz przeznaczyć na aktywną turystykę. Jeśli sam podejmujesz się organizacji, wstępne zapoznanie się z wachlarzem atrakcji w miejscu docelowym pomoże Ci odpowiednio zaplanować czas trwania wycieczki. Przed wyjazdem przygotuj również apteczkę. W jej wyposażeniu uwzględnij produkty medyczne potrzebne w przypadku pierwszej pomocy: opaski icbandaże elastyczne, plastry, opatrunki, środek do odkażania ran. W przypadku wędrówek po górskich lub leśnych terenach trzeba nastawić się na potknięcia, drobne upadki lub zadrapania. Wówczas produkty do pierwszej pomocy pozwalają reagować na nieoczekiwane wypadki. Jeśli na wyjeździe planujesz wędrować, a wcześniej nie miałeś do czynienia z dłuższymi spacerami po zróżnicowanym terenie, pierwszy dzień potraktuj jako przygotowanie. Na początku przeznacz na to 1,5 godziny, a następnie zrób dłuższy postój, podczas którego zadbasz o nawodnienie organizmu i zjesz wcześniej przygotowane jedzenie. Jeśli wytrzymałość i wydolność Twojego ciała na to pozwala, możesz iść dalej. W innym razie wróć do hotelu czy pensjonatu, by odpocząć. Za każdym razem, gdy chcesz podjąć aktywność fizyczną w terenie, pamiętaj o rozgrzewce. Może nią być trucht w miejscu, skłony tułowia, krążenia wszystkich stawów ciała.

Przeciwwskazania do podjęcia turystyki aktywnej przez osoby starsze

Każdy senior może pozwolić sobie na aktywność fizyczną pod warunkiem, że nie cierpi na nieleczone i nieustabilizowane choroby. Przykładowo górskie tereny nie są teoretycznie wskazane dla osób starszych z wysokim nadciśnieniem lub chorobą wieńcową serca. Dlaczego? Ze względu na duże wysokości tlen jest trudniej dostarczany do serca, przez co seniorom może dokuczać pogorszenie samopoczucia i bóle głowy. Z kolei klimat nadmorski z założenia nie sprawdzi się jako idealne środowisko do rekonwalescencji dla pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową. Każdy przypadek warto jednak skonsultować z lekarzem, ponieważ względne przeciwskazanie może nie wiązać się z koniecznością rezygnacji z wybranej aktywności.

Dieta aktywnego seniora
Kaloryczność diety powinna być dostosowana indywidualnie, uwzględniając wiek i płeć danej osoby, a także poziom aktywności fizycznej. Należy pamiętać, iż z wiekiem zapotrzebowanie na energię spada, a podstawowa przemiana materii ulega obniżeniu. Natomiast mimo spadku potrzeb energetycznych, ryzyko niedoboru pewnych składników pokarmowych wzrasta. Spowodowane jest to zmianami zachodzącymi m.in. w przewodzie pokarmowym. Im jesteśmy starsi, tym wydzielanie enzymów trawiennych przez komórki żołądka zmniejsza się, a jelito cienkie ma coraz większe trudności w prawidłowym wchłanianiu substancji odżywczych. Jak powinna wyglądać dieta seniora? Posiłki powinny być spożywane regularnie (5–6 co 2–3 godziny). Przynajmniej jeden posiłek w ciągu dnia powinien być ciepły. Ważną kwestią jest pilnowanie odpowiedniej podaży płynów, co najmniej 2l dziennie. Warzywa i owoce powinny być podstawą żywienia. Dostarczają wielu bezcennych składników (mineralnych, witamin, polifenoli). W istotny sposób zmniejszają zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia, cukrzycę i nowotwory. Jeśli nie są dobrze tolerowane, można spożywać rozdrobnione, przetarte. W diecie powinny znaleźć się produkty zbożowe, szczególnie pełnoziarniste. Codzienne należy spożywać produkty mleczne – głównie jogurty, kefiry, częściowo można zastąpić je serami. W jadłospisie powinny znaleźć się ryby, jaja, chude mięso i nasiona roślin strączkowych. Z olejów warto wybierać roślinne, jak oliwa z oliwek. Jadłospis powinien w mniejszej ilości składać się z mięsa czerwonego, przetworzonych produktów mięsnych i tłuszczów zwierzęcych. Należy unikać spożycia cukru i słodyczy, picia napojów słodzonych. Sól należy zastąpić ziołami, które zwiększają atrakcyjność smakowo-zapachową i wizualną posiłków.

Skip to content