Zadania sfinansowane i dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Na wakacje po uśmiech - kolonie PCK

„ NA WAKACJE PO UŚMIECH – KOLONIE PCK”
W dniu dzisiejszym w Ośrodku Wypoczynkowo- Szkoleniowym „WIKING” w Jantarze rozpoczęliśmy turnus kolonijny p.n. „ Na wakacje po uśmiech – kolonie PCK”. Wypoczynek letni w terminie od 21.07.2022- do 30.07.2022r. w którym uczestniczy 50 dzieci w wieku szkolnym, głównie z terenów wiejskich oraz z miasta Ciechanów. Koloniści oprócz wypoczynku, plażowania, kąpieli w morzu będą uczestniczyć w zajęciach profilaktycznych, a także pogłębią swoją wiedzę na temat Naszej Organizacji oraz pierwszej pomocy, zapewnimy także dzieciom mnóstwo atrakcji, wycieczek … pod okiem kadry.
Kolonie PCK pn. „ Na wakacje po uśmiech – kolonie PCK” dofinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Kolonie PCK w ramach zadania p.n. „Na wakacje po uśmiech – kolonie PCK” zostały zorganizowane przez Nasz Oddział w terminie od 21.07.2022 do 30.07.2022r. w Ośrodku Wypoczynkowo- Szkoleniowym „WIKING” w Jantarze. W wypoczynku letnim uczestniczyło 50 dzieci z gmin wiejskich naszego rejonu oraz z terenu miasta Ciechanów.
Plażowanie, kąpiele morskie, atrakcyjne wycieczki autokarowe z przewodnikiem, zajęcia profilaktyczne, gry sportowo-rekreacyjne, gry laserowe, konkursy, pokazy czy chrzest kolonijny to tylko część atrakcji w których aktywnie uczestniczyły dzieci. Radości, uśmiechu na twarzy i zadowolenia nie było końca. Wyjazd naszych dzieci na pewno pozostawi w ich pamięci niezapomniane przeżycia.

Okres realizacji zadania: 01.06-31.08.2022r.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Na wakacje po uśmiech dla dzieci z Ukrainy

Celem zadania ” Na wakacje po uśmiech – kolonie PCK dla dzieci z Ukrainy” jest zorganizowanie bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku wakacyjnego (10-dniowych kolonii wyjazdowych nad morzem) dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, które przybyły od 24 lutego 2022r. z terenu Ukrainy do województwa mazowieckiego, które przebywają na terenie województwa mazowieckiego, posiadają numer PESEL.

Chcemy aby dzieci z Ukrainy mogły odzyskać beztroskie dzieciństwo chociaż podczas wypoczynku wakacyjnego. Zapewnimy im troskę, zabawę i radość, które pomogą im zapomnieć o traumie wojennej tułaczki.

Dotacją Zarządu Województwa Mazowieckiego obejmujemy 40 dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających na terenie województwa mazowieckiego.

Okres realizacji zadania: 20.07. – 18.09.2022r.

Termin realizacji turnusu: od 30.07.2022r. – do 08.08.2022r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „WIKING”- ul. Rybacka 12, 82-103 Jantar

Zdjęcia z przebiegu turnusu:

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Żyć bez nałogu

Adresatami zadania są rodziny dotknięte lub zagrożone przemocą psychiczną, fizyczną i innymi patologiami w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu, w tym również dzieci i młodzież z powiatu ciechanowskiego z gminy Ciechanów, gminy Sońsk, gminy Regimin, – 40 uczestników, w tym: 15 dzieci (6-18 lat) i 25 osób dorosłych z Klubu Integracji Społecznej, wywodzących się ze środowisk zagrożonych lub dotkniętych problemem, rodzin alkoholików, rodzin zaniedbanych wychowawczo bez prawidłowego wzorca zachowań i w związku z tym należy tę grupę dzieci objąć działaniami profilaktycznymi mającymi na celu wskazanie skutków i konsekwencji społecznych, jak i zdrowotnych sięgania po alkohol.

Głównym celem zadania publicznego jest realizacja programów edukacyjnoprofilaktycznych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu. Cel realizujemy poprzez:
a) organizację profilaktycznego pikniku rodzinnego nastawionego na poprawę relacji w rodzinach zagrożonych przemocą domową, promocję zdrowego trybu życia, wskazanie szkód jakie w organizmie i życiu człowieka wywołuje alkohol
b) realizacje programu profilaktycznego dla dzieci z rodzin zagrożonych przemocą, służącego zapobieganiu alkoholizmowi i przemocy domowej w trakcie 7-dniowego wyjazdu
c) utworzenie w siedzibie OR PCK w Ciechanowie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową
d) przeprowadzenie rodzinnego spotkania andrzejkowego, promującego wspólną zabawę całych rodzin

Okres realizacji zadania: 01.07. – 30.11.2022r.

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Seniorzy - zdrowi i aktywni razem z PCK

 Cel zadania: Niniejszy projekt ma służyć zapobieganiu marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu oraz nabywaniu nowych kompetencji i profilaktyce zdrowotnej osób starszych zamieszkałych na terenie powiatu ciechanowskiego. Program ten da możliwość seniorom aktywnego spędzania czasu, podzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi oraz wiedzą. Stworzy warunki do aktywizacji, integracji i utrzymania kontaktów ze środowiskiem. Zadaniem objętych zostanie 60 osób starszych.

Grupa docelowa: uczestnicy Klubu Aktywnego Seniora prowadzonego przez OR PCK w Ciechanowie oraz seniorzy zrzeszeni w Klubach Seniora na terenie powiatu ciechanowskiego.

Realizacja zadania odbywa się w następujący sposób:
1. Piknik z zakresu promocji zdrowia „Zdrowy i bezpieczny senior” – w pikniku weźmie udział 60 seniorów z Klubów seniora działających na terenie powiatu ciechanowskiego.
2. Organizacja warsztatów „Możesz być zdrowy i aktywny w każdym wieku” – w warsztatach weźmie udział 40 seniorów z Klubów seniora działających na terenie powiatu ciechanowskiego.
4. Wyjazdowe warsztaty (3-dniowe) pod hasłem „Ruch to zdrowie” – w wyjeździe weźmie
udział 40 seniorów z Klubów seniora działających na terenie powiatu ciechanowskiego.
5. Organizacja Dnia Zdrowego Seniora” dla 60 uczestników zadania.

Okres realizacji zadania: 13.06.2022r. – 30.11.2022r.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu powinny dostarczyc do naszego oddziału wypełniony formularz zgłoszeniowy: deklaracja uczestnictwa w projekcie – seniorzy 2022

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Sztuka (nie) picia

Grupa docelowa: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zmagające się z trudami życia, rolnicy i osoby zamieszkujace tereny wiejskie, osoby z problemem alkoholowym

Cel zadania: Realizacja programu służyć będzie także popularyzowaniu trzeźwości na drogach wśród mieszkańców powiatu ciechanowskiego oraz uświadomieniu w/w odbiorców realizacji zadania o odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych

Program na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach składa się z 145 godzin warsztatowych i obejmować będzie następujące działania:
– Piknik BRD . Na pikniku będzie można wziąć udział w szkoleniu na Symulatorze jazdy samochodem – wraz z alkogoglami służącymi do przeprowadzenia eksperymentu – wpływu alkoholu na styl jazdy kierowcy. W pikniku udział wezmą również funkcjonariusze policji, którzy koordynować będą
symulację jazdy rowerem pod wpływem alkoholu z użyciem alkogogli.
– przeprowadzenie spotkań z ekspertem z dziedziny bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w ramach których odbędą się prelekcje, prezentacje i warsztaty – 45 godz.
– przeprowadzenie spotkań z policjantem – 25 godzin
– przeprowadzenie spotkań z psychologiem -25 godz.
– przeprowadzenie spotkań ze specjalistą do spraw uzależnień – 25 godzin
– przeprowadzenie warsztatów z I PP – 25 godzin

Okres realizacji zadania: 01.06.2022r. – 30.11.2022r.

 

 Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Rodzina bez przemocy

Grupa docelowa
Adresatami zadania są:
a) rodziny dotknięte lub zagrożone przemocą psychiczną, fizyczną i innymi patologiami w rodzinie, w tym dzieci i młodzież, z powiatu ciechanowskiego, w tym z co najmniej 2 gmin wiejskich – 40 uczestników, w tym: 15 dzieci (8-16 lat) i 25 osób dorosłych, wywodzących się ze środowisk zagrożonych lub dotkniętych problemem, rodzin alkoholików, rodzin zaniedbanych wychowawczo bez prawidłowego wzorca zachowań.
b) 15 pracowników służb i instytucji działających w sferze zapobiegania i zwalczania przemocy domowej – policjanci, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy szkolni

Cel zadania: Celem niniejszego zadania jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinach zamieszkałych na terenie powiatu ciechanowskiego oraz ograniczenie jego wpływu na rozwój emocjonalny, psychiczny i fizyczny dzieci.

Powyższe cele chcemy osiągnąć poprzez realizację zadania informacyjno-profilaktycznego
ukierunkowanego na ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, obejmującego:
a) przeprowadzenie kampanii społecznej dot. zjawiska przemocy w rodzinie, obejmującej
organizację profilaktycznego pikniku rodzinnego nastawionego na poprawę relacji w rodzinach zagrożonych przemocą domową, a także umieszczenie w miejscach publicznych na terenie powiatu ciechanowskiego plakatów o tematyce antyprzemocowej oraz organizację wystawy prac plastycznych dzieci o tematyce „Moja rodzina się kocha”
b) realizację programu profilaktycznego dla dzieci z rodzin zagrożonych przemocą domową w trakcie 7-dniowego wyjazdu
c) utworzenie w siedzibie OR PCK w Ciechanowie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą domową
d) realizację warsztatów dla rodzin zagrożonych problemem przemocowym oraz dla pracowników służb i instytucji działających w sferze zapobiegania i zwalczania przemocy domowej

Okres realizacji zadania: 01.06.2022r. – 31.10.2022r.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu powinny dostarczyc do naszego oddziału wypełniony formularz zgłoszeniowy:

formularz zgłoszeniowy osoby dorosłej – rodzina bez przemocy

formularz zgłoszeniowy dziecka – rodzina bez przemocy

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Młodzi- świadomi zagrożeń wynikających z uzależnień

Grupa docelowa: Zadaniem objętych zostanie 15 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Ciechanowskiego, w tym zagrożonych uzależnieniami.

Cel zadania: Poprzez formę niezwykle ciekawych spotkań ze specjalistami, Polski Czerwony Krzyż ma na celu podnieść poziom świadomości dzieci i młodzieży na temat wszelkiego typu używek, w tym środków odurzających, psychotropowych i  psychoaktywnych, i wszelkiego typu substancji psychoaktywnych – wyposażymy ich w wiadomości i umiejętności, które pomogą im radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Działania realizowane w ramach zadania:

1. Organizacja półkolonii profilaktycznych:
W trakcie półkolonii przeprowadzone zostaną:
a) warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień w wymiarze 8 godzin dla 15 uczestników zadania
b) warsztaty kulturalno-sportowe w wymiarze 8 godzi:
2. Wyjazd kulturalno-sportowy
Wyjazd ma na celu promowanie zdrowego stylu oraz sposobu na zagospodarowanie wolnego czasu oraz integracji uczestników wyjazdu
3. Organizacja pikniku integracyjno-profilaktycznego

Okres realizacji zadania: 01.06.2022r. – 30.09.2022r.

 

 Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Seniorzy PCK świadomi zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu

Grupa docelowa: Wsparciem objętych zostanie 25 seniorów z Klubu Seniora prowadzonego przez nasz Oddział PCK.

Cel zadania:
Poprzez realizację zadania chcemy;
– pomóc w rozumieniu alkoholu jako zagrożenia XXI w.
– ukazać konsekwencje zdrowotne wynikające z używania alkoholu
– zwiększyć wiedzę i umiejętności osób starszych w zakresie dbania o własne zdrowie
– przedstawić seniorom możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu bez środków wyskokowych
– zachęcić osoby starsze do aktywności i integracji wewnątrzpokoleniowej i z najbliższym otoczeniem

Opis realizacji zadania:
Zadanie zrealizowane zostanie poprzez przeprowadzenie 12-godzinnego programu z zakresu profilaktyki alkoholowej dla seniorów, w trakcie 2-dniowego wyjazdu edukacyjno-aktywizującego. Wyjazdowa forma realizacji zadania sprzyjać będzie podniesieniu jakości przekazu, pomoże w integracji grupy, a dodatkowym efektem będzie zainteresowanie uczestników aktywnym spędzaniem wolnego czasu.

Aby wziąć udział w zadaniu należy złożyć w siedzibie OR PCK w Ciechanowie wypełniony formularz zgłoszeniowy ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizeunku: deklaracja uczestnictwa i zgoda na przetwarzanie danych

Wyjazd profilaktyczny za nami:

W dniach 7-8.10.2022r. odbył sie wyjazd profilaktyczny seniorów. Uczestniczy zadania wzieli udział w prolekcjach nt. wpływu alkoholu na organizm i życie rodzinne człowieka, a także uczestniczyli w zajęciach ruchowych, korzystając z walorów miejscowości uzdrowiskowej.

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Uwierz w Siebie

Głównym celem realizacji zadania jest wpieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz udzielenie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.
Zadaniem objętych jest 20 dzieci wywodzących się z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z rodzin dysfunkcyjnych, rodzin z problemem alkoholowych, z rodzin niepełnych, borykających się z problemami bezrobocia i etykietą społeczną.
W świetlicy środowiskowej dzieciom zapewniamy:
• opiekę wychowawców
• gry i zabawy
• możliwość skorzystania z ciekawych zajęć pozalekcyjnych lub korepetycji
• udział w wycieczkach i spotkaniach okolicznościowych takich jak Andrzejki, Mikołajki
• spotkania z ciekawymi osobami

Dzieci uczestniczace w zadaniu objete też są programem profilaktycznym z zakresu zapobiegania uzaleznieniom oraz rozwijania własciwych kompetencji społecznych.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na świetlicę powinny złożyć w naszym oddziale niniejszy formularz zgłoszeniowy: zgoda na przetwarzania danych i przystąpienie do zadania publicznego – MCPS — 2021

Z życia świetlicy

Dzieci uczęszczające na świetlicę znajduja tu miejsce do wspólnych gier i zabaw, zarówno w pomieszczeniach świetlicowych jak tez na naszym terenie.

Gwiazdka naświetlicy.

Dzieci ze świetlicy przygotowały ozdoby świąteczne, razem z seniroamz z Klubu Aktywnego Seniora PCK ubrały choinkę a podczas spotkania bożonarodzeniowego otrzymaly słodkie upominki.

Półkolonie na świetlicy

Dla dzieci uczęszczających na świetlicę w lipcu zorganizowaliśmy półkolonie, w trakcie których czekało na nie wiele ciekawych zajęć, wycieczek oraz gier i zabaw.

 Wycieczka do Jantara

Dzieci ze świetlicy środowiskowej w dniach 17-19.08.2022r. wzięły udział w wycieczce 3-dniowej do Jantara, gdzie oprócz korzystania z uroków Morza Bałtyckiego uczestniczyły w zajęciach służących budowaniu właściwych postaw społecznych.

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Wojewodztwa Mazowieckiego

Zadania dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Projekt Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży realizowany jest w ramach priorytetu IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji: 01.09.2017r. – 31.08.2019r.

Partnerzy projektu: Gmina Ciechanów, Gmina Regimin, Gmina Sońsk

Cel główny projektu
Wsparcie rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i niewydolnych wychowawczo w procesie przygotowywania dzieci do samodzielnego życia i kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie 80 dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi, a także poprzez pomoc edukacyjno-doradczą dla 40 dorosłych członków tych rodzin oraz działania integrujące rodziny
Odbiorcy pomocy w projekcie: 80 osób w wieku 6-18 lat oraz 40 osób dorosłych z gmin Regimin, Sońsk, z gminy i miasta Ciechanów z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych., zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

 • Utworzenie i organizacja pracy Punktów Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży
 1. Utworzenie 4 Punktów Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży: w Ciechanowie, Gminie Sońsk, Gminie Regimin, Gminie Ciechanów . 
 2. opracowanie regulaminu działania PWDDiM i zaangażowanie kadry kierowniczej i wychowawców. Zakupione zostanie niezbędne wyposażenie. Punkty funkcjonować będą od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie
 3. rekrutacja uczestników i przygotowanie szczegółowej diagnozy ich potrzeb, określającej możliwe i pożądane zmiany w jego postawach. oraz stworzenie ścieżki reintegracji dla każdego dziecka, 
 4. opracowanie programu merytorycznego PWDDiM Program opracowany zostanie na podstawie potrzeb ucz. projektu określonych w diagnozie wstępnej. 
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej

Punkty prowadzić będą szeroką działalność edukacyjną, służącą wspieraniu wychowanków w procesie nauczania. Działalność edukacyjna będzie miała charakter: 

  • stworzenia warunków i pomocy w odrabianiu lekcji 
  • prowadzenia korepetycji dla uczniów wykazujących problemy w nauce oraz reedukacji dla uczniów, którzy utracili posiadane wcześniej wiadomości i umiejętności 
  • prowadzenie kółek zainteresowań obejmujących realizację zajęć wykraczających tematycznie poza ramy programowe szkoły, zwłaszcza z fizyki, chemii, informatyki, biologii, historii, geografii, zajęcia z języka angielskiego. 

 Zajęcia będą miały charakter grupowy i indywidualny i wynikać będą z potrzeb konkretnych wychowanków. Codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą prowadzić będą wychowawcy spełniający wymagania ustawy o wspieraniu rodziny.  

 • Kształtowanie postaw prospołecznych wychowanków i właściwych relacji rodzinnych

Zadanie obejmować będzie następujące działania: 

 • działania profilaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (organizacja terapii rodzinnej i indywidualnej, indywidualne i rodzinne doradztwo prawne). 
 • organizacja spotkań ze specjalistami i pogadanek z zakresu promocji zdrowia i zdrowego trybu życia i konieczności dbania o kondycje fizyczną, 
 • organizacja spotkań ze specjalistami i pogadanek z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci wykazujących problemy rozwojowe – zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem 
 • realizacja warsztatów kształtujących właściwe postawy społeczne: z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy grupie, utrzymywania właściwych relacji w grupie rówieśniczej, z rodzicami i nauczycielami, zajęć z zakresu kultury osobistej 
 • kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • włączenie dzieci i młodzieży w działalność społeczną prowadzoną przez PCK
 • organizacja wigilii i spotkań wielkanocnych 
 • spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami dot. właściwej opieki nad dziećmi
 • Rozwój zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży

W zadaniu zapewniona zostanie podopiecznym możliwość atrakcyjnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu, a także odkrywania i rozwijania własnych zainteresowań, uzdolnień, talentów. Prowadzone będą następujące działania: 

 • organizacja gier i zabaw w siedzibach punktów oraz na świeżym powietrzu, wycieczki do ciekawych miejsc na terenie miasta,
 • 4 wycieczki edukacyjno-rekreacyjne 
 • kolonie w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach i półkolonie na terenie Punktów, z programem edukacyjnym, terapeutycznym i profilaktycznym 
 • wyjścia do kina i na basen 
 • warsztaty muzyczno-wokalne, warsztaty teatralne, warsztaty taneczne, warsztaty plastyczne,  warsztaty modelarskie
 • zajęcia sportowe. 
 • 2 pikniki służące integracji rodzin wspólnemu przezywaniu emocji. 

Podopieczni Punktów będą mieli możliwość zaprezentowania swych umiejętności w trakcie spotkań organizowanych przez PCK i partnerów, takich jak Dzień PCK, Dzień Honorowego Dawcy Krwi, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki.

 Dla podopiecznych Punktów zakupione zostaną wyprawki szkolne.

Zasady udziału i rekrutacja

Liczba uczestników Projektu 

W ramach Projektu wsparciem objętych jest 120 osób, w tym 80 osób w wieku 6-18 lat (40 dziewcząt i 40 chłopców) oraz 40 osób dorosłych (20 kobiet i 20 mężczyzn) – członków rodzin dzieci i młodzieży objętych Projektem – z terenu Miasta Ciechanów, Gminy Ciechanów, Gminy Regimin i Gminy Sońsk.

Uczestnikami Projektu są: 

− dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat – 80 osób (40 dziewcząt i 40 chłopców), 

− osoby dorosłe z rodzin dzieci i młodzieży objętych Projektem – 40 osób

zamieszkałe na terenie Gminy Ciechanów, Gminy Sońsk, Gminy Regimin i Miasta Ciechanów. 

Punkt Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży: 

 1. a) wymagających objęcia wsparciem z powodu niedostatecznej opieki rodzicielskiej, 
 2. b) zagrożonych wykluczeniem społecznym, z zaburzeniami zachowania, 
 3. c) wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, 
 4. d) zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami, e) chcących rozwijać swoją osobowość, zainteresowania, 
 5. f) potrzebujących opieki po zajęciach szkolnych, 
 6. g) wymagających pomocy pedagoga, psychologa, logopedy, 
 7. h) mających problemy z nauką, 
 8. i) nieumiejących nawiązywać kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,

Proces rekrutacji obejmuje następujące działania:

 • wyselekcjonowanie kandydatów przez GOPS-y i z bazy rodzin objętych pomocą PCK, kontakt ze szkołami -wskazanie potencjalnych uczestników projektu, spotkania z rodzicami 
 • złożenie formularzy zgłoszeniowych przez rodziców lub opiekunów prawnych
 • uzyskanie opinii pedagogów szkolnych o potrzebach i problemach uczniów 
 • dokonanie wyboru 80 osób – uczestników projektu oraz 40 ich rodziców 

Preferencje dla: osób i rodzin korzystających z POPŻ, dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, z rodzin ubogich, których co najmniej 1 rodzic jest bezrobotny, uczniów, którzy powtarzali rok nauki, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Do Punktu Wsparcia Dziennego przyjmowane są dzieci i młodzież: 

 1. a) na pisemny wniosek rodziców, wyrażony w postaci wypełnienia Formularza zgłoszeniowego, 
 2. b) na wniosek opiekunów prawnych, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów sądowych – jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę, 
 3. c) na mocy postanowienia sądu. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są: 

 1. a) w siedzibie Biura Projektu, tj. w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów,
 2. b) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów
 3. c) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie, Regimin 22, 06-461 Regimin, 
 4. d) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk, e) na stronie internetowej: www.pckciechanow.pl, projektypckciechanow.pl

Poniżej załączamy:

 1. regulamin projektu
 2. formularz zgłoszeniowy do projektu

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Projektu Świetlice

Informacje bierzące

Dzieci z Punktów Wsparcia uczestniczą w koloniach PCK

W lipcu 2019r. dzieci uczestniczące w projekcie biorą udział w koloniach zorganizowanych w Ośrodku Wypoczynkowym WIKING w miejscowości Jantar. W koloniach bierze udział 60 uczestników projektu. Dzieci w trakcie kolonii maja zapewnione wiele atrakcji, takich jak kąpiel w morzu, wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Poniżej publikujemy zdjęcia z przebiegu kolonii.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe – transport dzieci na kolonie – II edycja

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postępowanie w trybie rozeznania rynkowego na wybór dostawcy 4 kompletów plenerowych jako wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży”.  Oferty przyjmujemy do 01.08.2019r. do godz. 15.00 Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym.

Zapytanie ofertowe – ławki i stoły 

Kontakt w sprawie projektu

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów

Tel. 23-672-53-13, fax. 23-672-49-31

e-mail: pckciechanow@wp.pl

Skip to content